مقاله پژوهشی
1. بررسی تغییرات پارامترهای فلوئورسانس کلروفیل a در دو رقم گندم دوروم در پاسخ به شوری
دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1392، صفحه 375-386

چکیده
  شاخص‌های فیزیولوژیک کنونی مورد استفاده برای گزینش ژنوتیپ‌های متحمل و حساس به تنش‌های محیطی عمدتا پرهزینه و وقت‌گیر می‌باشند. بنابراین دستیابی به معیارهای فیزیولوژیکی که ضمن رفع معایب یاد شده، دقیق و کم هزینه باشند ضروریست. با توجه به موارد یاد شده، دو رقم مقاوم (مصر 449) و حساس (ترکیه 506) گندم دوروم انتخاب و به روش هواکشت، کشت و پرورش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. بررسی ارتباط بین برخی عوامل محیطی و گروه‌های اکولوژیک گیاهی در منطقه‌ گلزار ایذه
دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1392، صفحه 387-396

چکیده
  ارتباط بین گروه‌های اکولوژیک گیاهی و برخی از عوامل محیطی شاخص منطقه گلزار ایذه واقع در استان خوزستان مورد مطالعه قرار گرفت. روش نمونه­برداری تصادفی سیستماتیک بکار رفت. تعداد 40 پلات به مساحت 1200 متر مربع برای گونه­های درختی و برای پوشش علفی در هر قطعه­نمونه 2 ترانسکت برداشت شد. از 20سانتی­متری اول عمق خاک نمونه‌گیری انجام شد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. اثر پیری تسریع شده بذر بر جوانه‌زنی و مؤلفه‌های رشد گیاهچه‌های سه رقم کلزا (Brassica napus)
دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1392، صفحه 397-411

چکیده
  آزمون پیری تسریع شده یکی از مهمترین آزمون‌های استفاده شده برای ارزیابی پتانسیل فیزیولوژیکی گونه‌های مختلف بذور و تهیه اطلاعاتی از درجه سازگاری آنها می‌باشد. در این بررسی اثر زوال بذر (آزمون پیری تسریع شده) بر مؤلفه‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه در شرایط آزمایشگاهی در سه رقم کلزا مورد مطالعه قرار گرفت. آزمون پیری بذر بصورت فاکتوریل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. مطالعه ریخت‌شناختی و تشریح تعدادی از گونه‌هایAstragalus L. (بخش Incani DC.) در بروجرد
دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1392، صفحه 412-422

چکیده
  یکی از بخش­های جنس .Astragalus L از تیره Fabaceae ، بخش .Incani DC است. در پژوهش حاضر ویژگی­های ریخت شناختی و تشریح 5 گونه از این بخش در شهرستان بروجرد مورد بررسی قرار گرفت. گونه­های جمع­آوری شده عبارتند از: A. curvirostris Boiss.، A. cylophyllos Beck،A. kabutarlanensis Dehshiri & Maassoumi،A. latifolius Lam. و A. supervisus (Kuntze) Sheld.. برای مطالعه تشریح، برش­های عرضی از دمگل‌آذین، محور ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. بررسی شکل زیستی و رویشی گیاهان رطوبت‌دوست، پایابی و آبزی حقیقی، در شرق و غرب استان مازندران
دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1392، صفحه 423-433

چکیده
  گیاهان آبزی به طور مستقیم و غیر مستقیم اثرات مثبت و منفی زیادی برای انسان و سایر موجودات زنده داشته. آنها نه تنها، فرآیندهای اکولو‍ژ‍یکی محیط آبی را تحت تأثیر قرار می­دهند،‏ بلکه آشیان اکولوژیکی را برای سایر گروههای تاکسونومیکی مثل باکتریها، اپی­فیتها و غیره فراهم می سازند. هدف تحقیق حاضر شناسایی، بررسی طیف زیستی و ارائه یک دسته­بندی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. بررسی اثر ارتفاع از سطح دریا بر رویش قطری بلوط وی‌ول (Quercus libani Oliv) در استان کردستان
دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1392، صفحه 434-443

چکیده
  به‌منظور بررسی مناسب­ترین دامنه ارتفاعی برای جنگل­کاری گونه مهم و نادر بلوط وی­ول (Quercus libani Oliv) در اراضی جنگلی استان کردستان و همچنین مطالعه گاه شناسی این گونه، سه رویشگاه در سه طبقه ارتفاعی مختلف در شهرستان مریوان انتخاب شدند. پس از انتخاب مناطق مورد مطالعه، 12دیسک از درختان قطع شده در هر طبقه ارتفاعی ( شامل: 1600-1400، 1800-1600، 2000-1800 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. بررسی اکولوژیکی درختچه سماق در غرب ایران
دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1392، صفحه 444-452

چکیده
  به منظور بررسی اکولوژیکی درختچه سماق (Rhus coriraria L.) در غرب ایران و شناسایی رویشگاههای موجود، محدوده آن در روی نقشه توپوگرافی تعیین و به صورت تصادفی- سیستماتیک 8 پلات 100 متر مربعی پیاده شد. نمونه­های خاک ازعمقهای0تا10 و10 تا 20 برداشت شد. با استفاده از روشهای آماری Kolmogorov-Smirnov، آزمون Levene و آزمون T غیر جفتی جهت مقایسه دو منطقه دارای پوشش سماق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. تغییرات ساختار برگ گونهHypericum perforatum L. تحت تیمارسرب
دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1392، صفحه 453-464

چکیده
  سرب از فلزات سنگینی است که موجب آلودگی محیط زیست شده و اثرات متعددی بر ساختار، رشد و تولید مثل گیاهان دارد. در این تحقیق اثر سرب بر ساختار تشریحی برگ گونه L. Hypericum perforatum  مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور یک دسته از گیاهان تحت تیمار آلوده کردن خاک با سرب با غلظت های صفر، 75، 150،300، 600، 800، 1000و 1500 میلی گرم در کیلو گرم خاک و گروه دیگر تحت تیمار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
9. تأثیر برخی هورمونها و ترکیبات ازته روی ظرفیت، سرعت و هماهنگی جوانه‌زنی بذر‌های قیچ تحت تنش شوری
دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1392، صفحه 465-475

چکیده
  قیچ گیاه بوته­ای چندساله از خانواده قیچ و یکی از هالوفیت­های مهم ایران است. در این تحقیق بذرهای قیچ از نواحی شور اطراف اصفهان جمع­آوری شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی  با 4 تکرار به‌منظور بررسی اثر مهارکننده شوری برخی ترکیبات محرک جوانه­زنی  بر جوانه­زنی بذر آن انجام شد. ترکیبات محرک جوانه­زنی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
10. مقایسه رشد و توان تولید متابولیتهای ثانویه در دودمانهای ریشه مویی تراریخت حاصل از کاسنی (Cichorium intybus)
دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1392، صفحه 476-485

چکیده
  در این پژوهش با هدف تولید و جداسازی دودمانهای ریشه­مویی بیش تولید کننده ترکیبات ثانویه،  قطعات جداکشت برگ کاسنی با آگروباکتریوم رایزوژنز سویه  A4تلقیح شد. دودمانهای حاصل از نظر رشد، محتوای فنل و فلاونوئید کل، شیکوریک اسید و کربوهیدراتهای محلول مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفتند. سنجش فنل، فلاوونوئید و کربوهیدراتهای محلول به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
11. ارزش تشریح مقایسه‌ای برگ در تفکیک گونه‌های Lolium از خانواده غلات در ایران
دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1392، صفحه 486-499

چکیده
  جنس Lolium دارای 8 گونه در دنیا و 6 گونه در ایران است. این پژوهش به ارزیابی 108 صفت کمّی و کیفی، در ساختار تشریحی بشره پشتی و برش عرضی برگ 20 واحد جمعیتی از 5 گونه­ی این جنس در ایران پرداخته است. به‌منظور انجام آنالیزهای آماری از نرم‌افزار  SPSS 17برای تعیین میزان قرابت گونه­ها و از روش تحلیل خوشه­ای WARD و رسته­بندی بر‌اساس تحلیل مؤلفه­های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
12. مطالعه رشد و واکنش دفاعی ریشه گیاهان در خاکهای آلوده به نفت
دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1392، صفحه 500-509

چکیده
  کنش متقابل خاک و ریشه گیاهان فاکتور اساسی موفقیت گونه‌های گیاهی در تحمل و حذف آلودگی نفتی خاک است. ارتباط گیاهان و میکربهای خاک آلوده از طریق ترشحات ریشه منجر به اثرات ریزوسفری می‌شود. نتیجه اثرات متقابل ریزوسفری تجزیه ترکیبات نفتی خاک درمحیط ریشه است. هدف از تحقیق حاضر بررسی رشد، تغییرات و واکنش ریشه گیاهان در خاکهای آلوده به نفت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
13. معرفی فلور، شکل زیستی و کورولوژی گیاهان منطقه سارال کردستان ( زیر حوزه فرهاد آباد )
دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1392، صفحه 510-525

چکیده
  زیر حوزه فرهاد آباد با مساحت 3312 هکتار، در محدوده 46 درجه و 44 دقیقه تا 46 درجه و 47 دقیقه شمالی و 35 درجه و 31 دقیقه تا 35 درجه و 37 دقیقه شرقی بخشی از منطقه سارال در استان کردستان می­باشد. بررسی به عمل آمده از فلور منطقه نشان داد تعداد 275 گونه از 39 تیره و 172 جنس در این منطقه وجود دارد. خانواده های Asteraceae ، Papilionaceae ، Apiaceae  بزرگترین خانواده­ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
14. مطالعه ویژگیهای فنولوژیکی و سایر خصوصیات رویشی کلن‌های مختلف صنوبر گونهPopulus euramericana در گیلان
دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1392، صفحه 526-536

چکیده
  طرح تحقیقاتی ایجاد کلکسیون پایه مادری صنوبر در ادامه طرح ملی جمع‌آوری کلن‌های مختلف صنوبر و ایجاد خزانه سلکسیون در شرایط اقلیمی ایستگاه تحقیقات صنوبر در سال 1362 با تعداد 64 کلن از انواع کلن‌های صنوبر اجرا گردید (در این نوشتار فقط کلن‌های مختلف صنوبر گونه اورآمریکن مورد مطالعه قرار گرفته‌اند). همه ساله تا پایان اجرای این تحقیق فاکتورهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
15. مقایسه مورفولوژی بذر چند گونه از جنس Hyoscyamus
دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1392، صفحه 537-545

چکیده
  خانواده Solanaceae دارای بذرهایی است که تزئینات مختلفی بر روی سطح آنهاست و به همین دلیل مورد توجه می‌باشند. جنس بذرالبنج (Hyoscyamus) نیز از این قاعده مستثنی نبوده و قابل بررسی است. به همین دلیل بذر 11 گونه Hyoscyamus از نمونه‌های هرباریومی جمع‌آوری گردید و مورد بررسی قرار گرفت. با مطالعاتی که بر روی بذرها انجام شد به تفاوتهایی در مورفولوژی بذرها ...  بیشتر