مقاله پژوهشی فیزیولوژی
1. بررسی مقدار موسیلاژ در قطعات جداکشت برگ بارهنگ تخم مرغی، بارهنگ نیزه ای و بارهنگ ککی

حسن ابراهیم زاده؛ علی موافقی

دوره 1، شماره 1 ، زمستان 1374، صفحه 1-10

چکیده
  یکی از کاربردهای کشت بافت گیاهی تولید مواد داروئی و فرآورده های باارزش بیوسنتزی است.  بیشتر