مقاله پژوهشی بیوسیستماتیک
1. شمارش کروموزومی چند گونه از نهاندانگان ایران

سعیده سادات میرزاده واقفی؛ عادل جلیلی؛ سهیلا اشرافی

دوره 32، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 1-15

چکیده
  10 گونه با 12 جمعیت از خانواده‌های مختلف بومی ایران مورد بررسی قرار گرفتند. بررسب عدد کروموزومی گیاهان کمک شایانی در بدست آوردن اطلاعات تکاملی آنها می نماید.هدف از این بررسی بدست آوردن عدد کروموزومی گونه‌ها و جمعیت‌های مختلف گیاهان بود. بذر گونه ها از مناطق مختلف ایران جمع آوری گردید. دو گونه Melica persica و Silene vulgaris دارای دو جمعیت است. عدد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کشت بافت
2. بررسی کالزایی و باززایی در گونه جنگلی آزاد (Zelkova carpinifolia) در شرایط کشت درون شیشه‎ای

اکرم احمدی؛ محمدرضا کاوسی؛ حسن سلطانلو؛ غلامرضا صالحی جوزانی؛ علی ستاریان

دوره 32، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 16-27

چکیده
  درخت آزاد (Zelkova carpinifolia)، یکی از درختان جنگلی در معرض تهدید در ایران و جهان است که در حال حاضر به بیماری جهانی مرگ نارون توسط قارچ Ophiostoma novo-ulmi نیز مبتلا شده است. بطوریکه ذخیره‎گاه‎های جنگلی این گونه در اثر ابتلا به این بیماری با سرعت بالایی در حال از بین رفتن هستند. این تحقیق به منظور بررسی کالزایی و بازایی در گونه جنگلی Z. carpinifolia در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیلوژنی و تکامل گیاهی
3. شناسایی برخی گونه های کاردامینه در ایران با استفاده از نشانگر ملکولی ITS

محمود قربانی مرغشی؛ هدایت باقری؛ منصور غلامی

دوره 32، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 28-38

چکیده
  جنسCardamine L. از خانواده Brassicaceaeبا بیش از 200 گونه در جهان و 7 گونه در ایران با توجه به تنوع کاریولوژی و مورفولوژی بالا، گیاه مناسبی برای بررسی های فیلوژنتیکی و تکامل می باشد. گونه کاردامینه هیرسوتا از این جنس بتازگی بعنوان گیاهی مدل در مطالعات مقایسه ای تکاملی معرفی شده است. این گیاه از هفت منطقه مختلف ایران جمع آوری و پس از استخراج DNA ی برگی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کشت بافت
4. تعیین شرایط بهینه برای ریزازدیادی گیاه زالزالک(Cratagus aronia) در شرایط کشت درون شیشه‌ای

مژده متقی؛ رویا رضوی زاده؛ آرش مختاری؛ محمود اطرشی

دوره 32، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 39-51

چکیده
  زالزالک از تیره گل سرخ (Rosaceae) و ازجمله گیاهانی است که دارای مصارف دارویی و زینتی بوده و ارزش صادراتی دارد. این جنس به دلیل انجام دورگه شده‌های فراوان، دور گیری درهم، سیستم تولیدمثلی آپومیکسی و پلی پلوییدی به لحاظ تکثیر یکی از مشکل‌ترین جنس‌ها برای گیاه‌شناسان است. استفاده از فناوری‌های نوین بخصوص تکنیک کشت بافت در تولیدات گیاهی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوسیستماتیک
5. بررسی تشریحی ساقه و برگ جنس برگ سنایی ( Thalictrum) از تیره آلاله در ایران

منیژه پاکروان؛ علی سنبلی؛ نسترن سلیمانی

دوره 32، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 52-62

چکیده
  گیاه برگ سنایی (L. Thalictrum) یکی از جنس های بزرگ تیره آلاله (Ranunculaceae) است. در این بررسی 16 جمعیت متعلق به شش گونه و دو واریته از این جنس (Th. mazandaranicum، Th. minus var. majus و Th. sultanabadense و Th. isopyroides ,Th. foetidum Th. tacabicu ) مورد مطالعه قرار گرفتند نمونه ها ی بررسی شده از سراسر نواحی پراکنش شان جمع آوری شده و پس از برش گیری دستی و رنگ آمیزی مضاعف مطالعه شدند. صفات تشریحی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی منابع طبیعی
6. تحلیل ساختار تیپ های مختلف در جنگل های ناو اسالم گیلان با استفاده از شاخص های نزدیک ترین همسایه

پیمان فرهادی؛ جواد سوسنی؛ سید یوسف عرفانی فرد؛ میر حامد اختری

دوره 32، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 63-74

چکیده
  توصیف کمی ساختار جنگل به عنوان یکی از مناسب ترین ابزارها در مدیریت نوین جنگل در نظر گرفته می شود. در این تحقیق ساختار گونه های درختی تیپ های راش (Fagus)، راش- ممرز (Fagus-Carpinus) و راش- افرا (Fagus-Acer) جنگل های هیرکانی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. به منظور انجام این تحقیق 5 قطعه نمونه یک هکتاری در هر یک از تیپ های مذکور جنگلی ناو اسالم گیلان که از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی
7. اثر مایه زنی توام قارچ اندومیکوریز و باکتریهای ریزوبیوم ملیلوتی و سودوموناس آئروژینوزا برگیاه یونجه (Medicago sativa) در شرایط تنش آبی

سجاده علیخانی؛ مهرناز محمودی زرندی

دوره 32، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 75-85

چکیده
  چکیده گیاهان در معرض انواع تنشهای زیستی و غیر زیستی از جمله خشکی قرار می گیرند که بر رشد و محصول دهی آنها تاثیر منفی دارد. همزیستی گیاهان با قارچ میکوریزی از رایج ترین استراتژیهای گیاهی به منظور کنار آمدن با تنشهای محیطی می باشد. به همین منظور در پژوهش حاضر برهمکنش قارچ اندومیکوریز و باکتریهای سودوموناس آئروژینوزا و ریزوبیوم ملیلوتی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کشاورزی
8. تاثیر تیمار قبل و پس از برداشت گاما آمینو بوتیریک اسید (GABA) بر کنترل سرمازدگی گل شاخه بریده آنتوریوم (.Anthurium andraeanum L)

مرتضی سلیمانی اقدم؛ روح انگیز نادری؛ محمدعلی عسکری سرچشمه؛ مصباح بابالار

دوره 32، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 86-96

چکیده
  به دلیل حساسیت گل‌های شاخه بریده آنتوریوم به سرمازدگی، دمای بهینه نگهداری آنها 5/12 تا 20 درجه سانتی‌گراد می‌باشد. در این پژوهش، تاثیر تیمار گاما آمینوبوتیریک اسید (GABA) در غلظت‌های صفر (شاهد)، 1، 5، 10، 15 و 20 میلی مولار به صورت اسپری قبل از برداشت و غوطه‌وری انتهای ساقه پس از برداشت (15 دقیقه در دمای 20 درجه سانتی‌گراد) بر سرمازدگی پس از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی
9. اثر محلول‌پاشی برگی سالیسیلیک‌اسید و سولفات‌پتاسیم بر کمیت و کیفیت اسانس شمعدانی عطری (Pelargonium graveolens)

راضیه خورشیدی؛ ابوالفضل جوکار؛ محمدتقی گلمکانی

دوره 32، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 97-111

چکیده
  شمعدانی‌عطری (Pelargonium graveolens) یک گیاه گلدانی زینتی برگساره‌ای است که استفاده گسترده‌ای در منازل دارد. افزون بر این به دلیل داشتن خواص دارویی ارزشمند، به ‌طور روزافزون در صنایع عطر‌سازی و تولید مواد آرایشی و دارو کاربرد دارد. بر این اساس به منظور بهبود ویژگی‌های بیوشیمیایی این گیاه زینتی آپارتمانی، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی
10. بررسی محتوای عناصر ماکرو،میکرو، میزان کلروز و شاخص کلروفیل ارقام انتخابی بادام پیوند شده روی پایه GF677 در شرایط قلیایی

علی اصغر عسگری؛ علی ایمانی؛ ابراهیم هادوی؛ محسن خدادادی

دوره 32، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 112-121

چکیده
  در این تحقیق واکنش ارقام انتخابی بادام شامل تونو، نانپاریل، مامایی، شکوفه، سهند، آذر، شاهرود 12، A200، A230 و 7-9 پیوند شده روی پایه و خود پایه GF677 در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار مطالعه شد. نتایج نشان داد، با افزایش غلظت بیکربنات پتاسیم در آب آبیاری، درصد نیتروژن، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و فسفر و محتوی روی و آهن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کشت بافت
11. بررسی تاثیر تنظیم کننده‌های رشد گیاهی بر روی شاخه‌زایی و ریشه‌زایی گل‌محمدی Rosa damascena Mil.)l.) بومی آذربایجان شرقی در شرایط درون شیشه‌ای

صالح امیری؛ رضا محمدی؛ محمد رضا طالبی؛ رامین اکبری

دوره 32، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 122-132

چکیده
  گل‌محمدی (.Rosa damascena Mill.) یکی از مهمترین رزهای معطر است که به منظور تولید گلاب، اسانس و مصارف دارویی کشت می‌گردد. این پژوهش به منظور بررسی اثر تنظیم کنند‌‌های رشد گیاهی بر روی قدرت شاخه‌زایی، ریشه‌زایی و سازگاری در شرایط گلخانه انجام شد. به منظور سترون‌سازی ریزنمونه‌ها از هیپو‌کلریت سدیم 10 درصد به مدت 15 دقیقه و الکل 70 درصد استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی
12. اثرات تغذیه سیلیکون بر کاهش تنش اکسیداتیو ناشی از شوری در گیاه آرابیدوپسیس تالیانا (Arabidopsis thaliana)

هادی شمس؛ احمد عبدل زاده؛ حمیدرضا صادقی پور؛ پویان مهربان جوبنی؛ محمد باقر باقریه نجار

دوره 32، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 133-143

چکیده
  در این پژوهش اثرات تغذیه سیلیکون در گیاه آرابیدوپسیس تحت تنش شوری در شرایط کشت هیدروپونیک مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایشات در قالب طرح کاملاً تصادفی و به صورت فاکتوریل انجام شد. فاکتور اول، شوری در سطوح 0، 50، 100 و 150 میلی‌مولار به صورت کلرید سدیم و فاکتور دوم، سیلیکون در سطوح 0 و 5/1 میلی‌مولار به صورت سیلیکات سدیم بود. نتایج کشت گیاهان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی منابع طبیعی
13. رابطه ویژگی‌های خاک با قارچ‌های میکوریز آربسکولار همزیست با زالزالک (Crataegus pontica)

جواد میرزایی؛ نجمه نوربخش

دوره 32، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 144-154

چکیده
  همزیستی قارچ‌های میکوریز با ریشه‌ی گیاهان عالی، یکی از مهمترین انواع همزیستی اجباری در طبیعت بوده که فواید بسیاری از جمله جذب آب و عناصر غذایی برای گیاه میزبان دارد. هدف از این مطالعه، بررسی رابطه‌ی فراوانی اسپورها و کلینیزاسیون ریشه‌ی درخت زالزالک با عوامل محیطی در جنگل‌های زاگرس است. بدین منظور در مناطق دینارکوه در شهرستان آبدانان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوتکنولوژی
14. بررسی اثر آهن، نوع محیط کشت و ترکیب هورمونی محیط کشت بر باززایی دو گونه رز Rosa canina و Rosa beggeriana در شرایط این ویترو

مریم مرادیان؛ عبدالرضا باقری؛ سیدحسن مرعشی؛ سید حسین نعمتی؛ احمد شریفی

دوره 32، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 155-165

چکیده
  دو گونه Rosa canina و Rosa beggeriana به علت دارا بودن خصوصیات مطلوب از جمله رشد سریع و معطر بودن اهمیت قابل توجهی دارند. با توجه به مشکلات تکثیر رز از طریق روش‌های سنتی، استفاده از روش های ریزازدیادی توصیه شده است. از جمله مشکلات کشت این ویترو نیز می توان به پدیده زردشدگی برگ ها اشاره نمود. لذا در این پژوهش جهت افزایش سبزینگی برگ‌ها، دو آزمایش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کشت بافت
15. بررسی تأثیر تنظیم کننده‌های رشد بر ریزازدیادی درون‌شیشه‌ای بنفشه آفریقایی (,Saintpaulia, Pretty Miss Kelly) از ریزقطعات برگ

رضا شیرزادیان خرم اباد؛ فرشته تقی پور

دوره 32، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 166-176

چکیده
  استفاده از فناوری کشت بافت میتواند از جمله مطلوب‌ترین روش‌های تکثیر سریع گیاهان زینتی در زمانی کوتاه و فضایی محدود محسوب می شود. این پروژه به منظور دستیابی به مناسب‌ترین محیط غذایی جهت تکثیرانبوه گیاه زینتی بنفشه آفریقایی از ریزقطعات برگ در شرایط درون‌شیشه‌ای انجام شد. اثر تنظیم‌کننده‌های مختلف بر میزان تولید شاخساره، تعداد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اکولوژی
16. معرفی فلور، شکل زیستی و انتشار جغرافیایی عناصر گیاهی منطقه حفاظت شده قمصر در استان اصفهان

حسین بتولی

دوره 32، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 177-186

چکیده
  رستنی‌های هر منطقه نتیجه واکنش‌های جامعه زیستی در برابر شرایط محیطی آن است. هدف پژوهش حاضر معرفی فلور، شکل زیستی و گونه‌‌های در معرض خطر منطقه حفاظت شده قمصر است. این منطقه با مساحت تقریبی 36700 هکتار در 35 کیلومتری جنوب غربی کاشان قرار دارد. نتایج نشان داد، مجموعه رستنی‌های این منطقه، بالغ بر 576 گونه گیاهی متعلق به 80 تیره و 355 جنس است. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوسیستماتیک
17. ریخت شناسی، تشریح و تنوع ریختی گونه Hypnea pannosa در سواحل خلیج فارس و دریای عمان

فاطمه سرگزی؛ مسعود شیدایی؛ حسین ریاحی؛ بهروز محمودی

دوره 32، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 187-197

چکیده
  هیپنه‌آ (Hypnea Lamouroux) از جلبکهای قرمزی است که به دلیل تولید کاراژینان در بسیاری از کشورها کشت می‌شود. گونه‌های مختلف این جنس در مناطق زیر جزرو‌مدی آب‌های گرم حضور دارند و این جنس شامل حدود 53 گونه در سراسر جهان است که در ایران حدود 9 گونه از این جلبک گزارش ‌شده است. گونه‌های مختلف این جنس روی صخره‌ها، سنگ‌ها، صدف‌ها یا به‌صورت اپی‌فیت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی
18. اثرات برهمکنش شوری و منیزیم روی روابط آبی و یونی اسفندک‌ ( Zygophylum fabago.L)

لیلا زرندی میاندوآب؛ نادر چاپار زاده؛ حمید فکری شالی

دوره 32، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 213-224

چکیده
  به منظور بررسی اثر متقابل شوری و منیزیم بر رشد، ویژگی‌های فیزیولوژیک و محتوای برخی عناصر غذایی در گیاه اسفندک، آزمایشی به صورت فاکتوریل طراحی و در پرلیت با استفاده از محیط کشت هوگلند اجرا شد. تیمارها شامل دو سطح شوری (صفر و300 میلی‌مولار) و سه سطح منیزیم صفر و 2 و 6 میلی‌مولار مازاد بر مقدار منیزیم موجود در محلول هوگلند (2 میلی‌مولار) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کشت بافت
19. ریز ازدیادی گیاه دارویی آب بشقابی L.) (Centella asiatica

سعیده قدیری سردرود؛ سارا سعادتمند؛ محمد حسن عصاره؛ طاهر نژادستاری

دوره 32، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 198-212

چکیده
  Centella asiatica (L.) از جمله گیاهان دارویی پرمصرف و محبوب در سراسر دنیا است که در خاورمیانه، اروپا و آمریکا دارای محبوبیت فراوانی است. این گیاه دارای خواص ضد باکتری و ضد قارچی بوده و در درمان آسم و برونشیت نیز به کار می‌رود. در سال‌های اخیر به دلیل بهره‌برداری نامحدود و بدون برنامه از این منبع گیاهی، و تلاش‌های ناکارآمد در احیای این گونه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کشت بافت
20. بررسی مقاومت به خشکی چند رقم انگور در شرایط آزمایشگاهی

موسی ارشد

دوره 32، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 225-235

چکیده
  در این مطالعه اثر غلظت‌های مختلف پلی‌اتیلن‌گلیکول و سوربیتول بر روی ارقام حسینی، قره ملیحی، دست-ارچین، اینه‌امجیی، سیاه، ریش‌بابا، طولاگوزو و رشه انگور بررسی شد و صفات تعداد و طول ساقه، تعداد برگ، تعداد و طول ریشه، تعداد و طول ریشه‌های فرعی اندازه‌گیری شدند. نتایج تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد اثر ارقام بر روی صفات طول ساقه، ...  بیشتر