1. تنوع عدد کروموزومی در گونه های (Poaceae) Bromus L. از خراسان و لرستان

مریم کشاورزی؛ سمیه دیرکوندی؛ نفیسه خشنود

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 826-834

چکیده
  Bromus جنسی بزرگ از خانواده غلات با اهمیت علوفه ای و غیر علوفه ای است. این جنس با 44 گونه در زیستگاههای مختلف ایران یافت می شود. در این پژوهش 44 واحد جمعیتی متعلق به 13 گونه از جنس Bromus در استانهای خراسان و لرستان مورد بررسی و شمارش کروموزومی قرار گــرفتند. عـــدد کروموزومـــی گونـه ها از 2n=2x=14 تا 2n=6x=42 متغیر بـود. گونه های B. danthoniae, B. briziformis, B. ...  بیشتر