1. ارزیابی اثرات تنش آبی و ریز موجودات مفید بر خصوصیات بیوشیمیایی پایه‌های رویشی بادام

علی اکبر شکوهیان؛ غلامحسین داوری نژاد؛ علی تهرانی فر؛ علی رسولزاده؛ علی ایمانی

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 549-560

چکیده
  در راستای انتخاب پایه های جدید مقاوم به کم آبی و شناسایی نشانگرهای بیوشیمیایی مرتبط با این شرایط، بررسی اثر تنش آبی و ریز موجودات مفید (Em) بر خصوصیات بیوشیمیایی قلمه‌های رویشی بادام مورد بررسی قرار گرفت. طرح به صورت فاکتوریل 3× 2× 4 در قالب بلوکهای کامل تصادفی با سه سطح آبیاری کامل، آبیاری موقعی که 33 و 66 درصد آب قابل نگهداری تخلیه ...  بیشتر