1. شکست خواب بذر در گیاه Hordeum spontaneum L.

شکیبا شاهمرادی؛ محمد رضا چایی چی؛ جواد مظفری؛ داریوش مظاهری؛ فرزاد شریف زاده

دوره 27، شماره 5 (ویژه نامه) ، زمستان 1393، ، صفحه 872-884

چکیده
  چراگاههای امروزی برخلاف علفزارهای طبیعی، می‌بایست بر اساس سیستم‌های تناوبی به‌طور متناوب احیاء گردند و خواب بذر در گراس‌های علوفه‌ای مانع از استقرار موفق چراگاه های جدید می‌شود. شکست خواب در بذرهای جو وحشی (spontaneum Hordeum) برای بهبود جوانه‌زنی ضروری به نظر می رسد. این آزمایش با هدف بررسی اثر تیمارهای مختلف فیزیکی، شیمیایی، هورمونی ...  بیشتر