1. بررسی ریخت شناسی برگ در پایه های نر و ماده گونه بنه (Pistacia atlantica Desf) در جنگل های ارسباران

مینا خراسانی؛ هوشنگ نصرتی؛ احمد رزبان حقیقی؛ صدیقه کلیج

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 605-612

چکیده
  در گیاهان دو¬پایه، مانند بنه (Pistacia atlantica Desf)، تشخیص پایه‌های نر و ماده از یکدیگر بدون اندام-های زایشی مانند گل دشوار است. در این مطالعه برای شناسایی گیاهان نر و ماده از تفاوت¬های ریخت‌شناسی 180 برگ از 60 پایه درختی این گونه از جنگل¬های ارسباران واقع در شمال¬غرب ایران استفاده شد. چندین صفات ماکرومورفولوژیک کمی و کیفی مقایسه شدند، ...  بیشتر