1. اثر تیتانیوم بر رشد و تولید رنگیزه های فتوسنتزی جلبک تک سلولی Dunaliella salina

سهیلا بهشتی فر؛ منصور شریعتی

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 42-52

چکیده
  تیتانیوم عناصر ضروری نمی¬باشد ولی گزارش¬شده است که می¬تواند منجر به بهبود متابولیسم زیستی در گیاهان شود. دراین تحقیق اثر تیتانیوم بر روند رشد و رنگیزه¬ها ، میزان فتوسنتز و تنفس جلبک دونالیه¬لا در یک دوره رشد مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور غلظت¬های 100، 150و 200 میکرومولار تیتانیوم در سه تکرار و شاهد بر گونهD. salina اعمال و سپس ...  بیشتر