اکولوژی
1. مطالعه بوم شناختی، فیزیونومی و فلورستیک منطقه بیابانی کوه نمک قم

رضا شیخ اکبری مهر

دوره 31، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 878-891

چکیده
  چکیده: فرآیندهای جبر گرایانه و اتفاقی در سازماندهی اجتماعات گیاهی مؤثر است ولی اهمیت هرکدام به عوامل مختلفی از قبیل نوع اکوسیستم بستگی دارد. اکوسیستم های بیابانی از شکننده ترین اکوسیستم‌ها هستند. رویشگاه های مذکور مساحت بسیار وسیعی از استان قم را در بر می‌گیرند. نواحی شمالی، شرقی و جنوب شرقی این استان را نواحی بیابانی در بر گرفته ...  بیشتر