فیزیولوژی
1. بررسی ترکیبات شیمیایی، اثرات دگرآسیبی و ضد باکتریای عصاره برگ سرو نقره ای (Cupressus arizonica) )

مسعود حیدری زاده؛ محمد قانعی الوار؛ واحد لطفی

دوره 31، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 1-16

چکیده
  گونه های مختلفی از جنس سرو به عنوان گیاهان دارویی شناخته شده اند. مطالعه گیاهان به منظور شناسایی ترکیبات طبیعی دارای ارزش دارویی مورد توجه محققین میباشد.هدف از این پژوهش شناسایی ترکیبات شیمیایی فرار در عصاره برگ سرو، بررسی اثر ضد باکتری آن بر باکتریهای اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس و بررسی دگرآسیبی آن بر دانه رستهای گندم، جو ...  بیشتر