1. واکاوی اثر تنش خشکی بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه به-لیمو Lippia citriodora H.B.K.

عبدل محمدی؛ حسن ابراهیم زاده؛ جواد هادیان؛ مسعود میر معصومی

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 617-628

چکیده
  استفاده از گیاهان داروئی برای درمان بیماری‌ها در انسان بیشینه طولانی دارد. تخمین زده شده که بیش از 10% از گونه های گیاهی استفاده داروئی داشته باشند. گیاهان متاثر از فاکتور های محیطی مختلفی، همانند خشکی می‌باشند. خشکی با برهم زدن توازون اسمزی گیاهان موجب کاهش رشد و عملکرد آنها می‌شود. همچنین باعث القاء گونه های واکنشگر اکسیژن می‌شود ...  بیشتر

2. مقایسه توانایی ایجاد ریشه موئین توسط سویه های مختلف آگروباکتریوم ریزوژنز در Astragalus compactus

صدیقه حبیبی؛ وحید نیکنام؛ حسن ابراهیم زاده؛ مسعود میرمعصومی

دوره 27، شماره 5 (ویژه نامه) ، زمستان 1393، ، صفحه 804-810

چکیده
  بذرهای Astragalus compactus از تهران جمع آوری شد. گیاهان در اتاق رشد تحت شرایط نوری 16 ساعت نوری و 8 ساعت تاریکی رشد کردند. سپس ریزنمونه های برگ، ساقه، دمبرگ و برگهای لپه ای آن با سویه های مختلف آگروباکتریوم ریزوژنز شامل 2659، 15834 وWT تلقیح شدند. قدرت تشکیل ریشه موئین توسط سویه های مذکور در حالت تلقیح با ایجاد زخم روی ریزنمونه ها موفق تر از حالت تلقیح ...  بیشتر