فیزیولوژی
1. مطالعه تاثیر برون‌زای اسیدهای آلی و کلسیم بر بهبود شاخص های رشد و القاء اکسیداتیو در دو رقم گیاه کلزا (Brassica napus L.) تحت تنش آلومینیوم

حسین مظفری؛ زهرا اسرار؛ حسن سالاری؛ حکیمه علومی؛ محمد مقتدر مقتدر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1398

چکیده
  سمیت آلومینیوم موجب بروز بیماری‌های عصبی، ریوی و کلیوی در انسان گردیده و میزان محصول و رشد گیاهان زراعی را کاهش می‌دهد. از عوامل بروز سمیت زیست‌محیطی آلومینیوم، میتوان به افزایش نسبت بارندگی به تبخیر خاک، اسیدی‌شدن خاکها و فعالیت‌های صنعتی اشاره نمود. کلزا، سومین گیاه دانه روغنی دنیا، دارای ۴۰ تا ۴۵ درصد روغن و حداقل ۳۴ درصد پروتئین ...  بیشتر

فیزیولوژی
2. بررسی تاثیر نانو ذرات نقره بر ماندگاری میوه پرتقال Citrus Sinensis

رضا تدین؛ سعید میرزایی؛ مهدی رحیمی؛ حسن سالاری

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 319-327

چکیده
  در این تحقیق اثر غلظت های مختلف نانو ذرات نقره برروی ماندگاری میوه چند رقم پرتقال مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل سه عاملی در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل نانو ذرات نقره در 6 غلظت شامل (0، 5، 10، 15، 20 و 25 میلی گرد در لیتر)، ارقام پرتقال در 3 غلظت شامل (محلی، والنسیا و خونی) و دوره انبارداری ...  بیشتر