اکولوژی
1. تغییرات زمان- مکانی فاکتورهای فیزیکوشیمیایی و غنای گونه ای فیتوپلانکتونی در دریاچه سد منجیل

احسان یوسفی؛ محمد رضا رحیمی بشر؛ حر ترابی جفرودی؛ شهریار تقی پور کوه بنه؛ مسعود فرخ روز؛ حسن تقوی

دوره 30، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 713-722

چکیده
  یکی از ارزشمندترین مخازن آبی شمال ایران دریاچه سد منجیل بوده که به غیر از ذخیره آب کشاورزی و تولید برق میتواند کاربردهای متعدد دیگری نیز داشته باشد به همین دلیل به منظور ارزیابی کیفی آب در طول یک سال و به صورت ماهانه فاکتورهای فیزیکی– شیمیایی و جامع فیتوپلانکتونی بعنوان شاخصهای تروفی در 5 ایستگاه در این دریاچه مورد بررسی قرار گرفتند. ...  بیشتر