اکولوژی
1. مطالعه پراکنش و برخی شاخص‌های اکولوژیکی گونه‌های گیاهی مرتع سیاه بنه، هراز

منصوره کارگر؛ زینب جعفریان؛ رضا تمرتاش؛ سید جلیل علوی

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 855-866

چکیده
  فلور هر ناحیه نتیجه واکنش‌های جامعه زیستی در برابر شرایط محیط کنونی و تکامل گیاهان در دوران گذشته است. مراتع سیاه بنه در حوزه آبخیز لاسم با مساحت حدود 5000 هکتار در استان مازندران قرار دارد. هدف تحقیق حاضر معرفی فلور، شکل زیستی، انتشار جغرافیایی، نوع گرده افشانی و نوع پراکنش گونه‌های این منطقه است. نمونه‌برداری در خرداد و تیرماه 1393 ...  بیشتر