کشت بافت
1. بررسی پتانسیل باز زایی استبرق Calotropis procera در شرایط کشت درون شیشه‌ای

حجت اله عباسی؛ سارا تساعدی؛ محمد عطا میر سلیمانی؛ منا مسعودی

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 833-842

چکیده
  استبرق از گیاهان دارویی باارزش است که در بعضی از مناطق کشور ایران می‎روید. خواص دارویی بسیار باعث شده علاقه به کشت و کار تجاری آن نیز افزایش یابد. از مشکلات گسترش و بهره‌برداری این گیاه نبود یک شیوه تولید انبوه است. برای بررسی پتانسیل باززایی استبرق آزمایش حاضر انجام شد. نخست تاثیر مقادیر مختلف (1/0، 5/0، 2،1 و 3 میلی‎گرم در لیتر) 2,4-Dبر ...  بیشتر