منابع طبیعی
1. مدل‌سازی پیش‌بینی پراکنش رویشگاه گونه‌های گیاهی با روش رگرسیون لوجستیک (مطالعه موردی: مراتع غرب تفتان، شهرستان خاش)

حسین پیری صحراگرد

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 792-806

چکیده
  ارائه مدل پیش‌بینی پراکنش رویشگاه گونه‌های گیاهی و تهیه نقشه پیش‌بینی پراکنش هر یک از رویشگاه‌ها با روش رگرسیون لوجستیک از اهداف این پژوهش بود. نمونه‌برداری از پوشش گیاهی در هر رویشگاه به روش تصادفی- تعییسیستماتیک از طریق پلات‌گذاری در امتداد 4 خط‌نمونه 150 و200 متری انجام شد. سطح قطعات‌نمونه با توجه به نوع گونه‌های موجود، به‌ ...  بیشتر

2. مطالعه فنولوژی گونه Atriplex verrucifera M.Bieb. در سالهای مختلف در مراتع آذربایجان غربی

میر طاهر قائمی؛ حسین پیری صحراگرد؛ حسن یگانه؛ روح الله کاظمی حسن آبادی

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 153-163

چکیده
  شناخت فنولوژی گونه های مختلف مرتعی از مباحث مهم در ارتباط با مدیریت چرا و بهره برداری پایدار از علوفه مراتع است. بدون شناخت فنولوژی گونه های مختلف گیاهی در یک مرتع تعیین فصل چرا و مدیریت چرا و دام مقدور نمی‏باشد. به همین منظور برای تعیین زمان ورود بموقع دام به مرتع و خروج به هنگام آن از مرتع فنولوژی گونه Atriplex verrucifera به عنوان یکی از ...  بیشتر