نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

2 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه-ایران

3 آزمایشگاه مرکزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

قارچ‌ها به‌عنوان تجزیه‌کنندگان اصلی اجزا‌ء پیچیده‌ی بقایای گیاهی و حیوانی، در بازچرخه‌ی مواد غذایی در تمام زیست‌بوم‌ها نقش اساسی دارند. آن‌ها همچنین به‌دلیل ایجاد بیماری‌های خسارت‌زا در گیاهان و حیوانات، تشکیل ارتباطات همزیستی با طیف وسیعی از موجودات، استفاده‌ی گسترده در صنایع غذایی، دارویی و زیست‌فن‌‌آوری و نیز تهیه‌ی سوخت‌های زیستی و زیست‌پالایی نواحی آلوده دارای اهمیت بسیار زیادی هستند. استفاده از توانایی‌های قارچ‌ها برای بهبود زندگی انسان‌ها نیازمند جداسازی و شناسایی درست گونه‌های قارچی است. در این مطالعه، تنوع گونه‌ای قارچ‌ها از بستره‌های متنوع شامل غده‌های پوسیده‌ی سیب‌زمینی، شاخه‌های خشکیده‌ی درختان سیب، بقایای برگ‌های درختان چنار، زبان‌گنجشک و سیب و نیز بقایای ساقه‌های نی که از مناطق مختلفی در شهرستان ارومیه جمع‌آوری شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 25 جدایه از قارچ‌های تولید کننده‌ی اندام باردهی غیرجنسی از نوع سینماتا جداسازی و خالص‌سازی شدند. مطالعات شناسایی این جدایه‌‌ها بر مبنای ویژگی‌های ریخت‌شناختی اندام‌های باردهی غیر‌جنسی و نیز توالی‌های بدست‌آمده از نواحی ژنومی ITS-rDNA و β-tubulin برای جدایه‌های جنس Cephalotrichum و ITS-rDNA و rpb2 برای جدایه‌های جنس Volutella انجام گرفت. سه گونه شامل Volutella citrinella (Cooke & Massee) Seifert، Cephalotrichum asperulum (J.E. Wright & S. Marchand) Sandoval-Denis, Guarro & Gené و Cephalotrichum nanum (Ehrenb.) S. Hughes شناسایی شدند. جدایه‌های گونه Volutella citrinella از غده‌های سیب‌زمینی دارای نشانه‌های پوسیدگی و جدایه‌های گونه‌های جنس Cephalotrichum از شاخه‌های خشکیده و یا بقایای گیاهان مورد مطالعه جداسازی شدند. بر اساس اطلاعات نگارندگان، مشخص شد که این سه گونه برای بیوتای قارچی ایران جدید بوده و توصیف کامل آن‌ها ارائه می‌شود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

New species of synnematous fungi for Iran mycobiota

نویسندگان [English]

  • Youbert Ghosta 1
  • Razmig Azizi 2
  • Alireza Poursafar 3

1 Department of Plant Protection, College of Agriculture, Urmia University, Urmia- IRAN

2 Department of Plant Protection, College of Agriculture, Urmia University, Urmia-IRAN

3 Central Laboratory of College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.

چکیده [English]

Fungi, as the dominant decomposers of plant and animal debris have vital roles in recycling of nutrients in all ecosystems. They, because of causing economically important diseases in plants and animals, formation of symbiotic interactions with a wide array of organisms, their widespread uses in food and pharmaceutical industries, biotechnology, production of biofuels and bioremediation in polluted areas, are of great importance. Using fungal potential for improvement of human life needs their isolation and correctly identification at species level. In this study, the species diversity of fungi from diverse substrates including rotted potato tubers, dried shoots of apple trees, leaf debris of apple, ash and sycamore and stem debris of reed plants collected from different locations of Urmia, West Azarbaijan province were evaluated. 25 isolates with synnematous asexual fruiting bodies were isolated and purified. Identification of the isolates was done based on the combination of morphological characteristics of asexual fruiting bodies as well as sequences obtained from ITS-rDNA and β-tubulin genomic regions for Cephalotrichum isolates and ITS-rDNA and rpb2 genomic regions for Volutella isolates. Three species Viz.: Cephalotrichum asperulum (J.E. Wright & S. Marchand) Sandoval-Dennis, Guarro & Gené, Cephalotrichum nanum (Ehrenb.) S. Hughes and Volutella citrinella (Cooke & Massee) Seifert were identified. Volutella citronella isolates were isolated from potato tubers with decaying symptoms, while those of Cephalotrichum species were isolated from different plant debris. These species, to the best of our knowledge, are new records to Iran mycobiota and complete description of them is provided here

کلیدواژه‌ها [English]

  • taxonomy
  • Morphology
  • Phylogenetic analysis
  • Synnemata
  • Fungus