نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

به منظور بررسی پاسخ بیوشیمیایی ریحان رقم کشکنی لولو به تنش شوری و کاربرد پلیمرهای سوپرجاذب آزمایشی گلدانی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل 4 سطح شوری آب آبیاری (صفر، 40، 80 و 120میلی‏مولار کلریدسدیم) و 4 سطح پلیمرسوپرجاذب (عدم کاربرد، آکوازورب، تراکوتم، استاکوزورب) بود. نتایج نشان داد که بیشترین میزان بیوماس تر و خشک در هر دو چین برداشت در تیمار بدون شوری و کاربرد تراکوتم مشاهده شد. در چین اول برداشت در شوری 120 میلی‏مولار محتوای نسبی آب برگ، کلروفیلa، کلروفیلb، کارتنوئید و کلروفیل کل به ترتیب با کاربرد تراکوتم 97/12، 48/29، 20/25، 24/17 و33/13 درصد نسبت به شاهد افزایش یافت و در همین غلظت شوری با کاربرد استاکوزورب فعالیت آنتی‏اکسیدانتی 45/18 درصد، با کاربرد تراکوتم فنل کل 31/26 درصد و با کاربرد آکوازورب پرولین 50 درصد نسبت به شاهد کاهش یافت و در چین دوم برداشت در شوری 80 میلی‏مولار نشان داد که کلروفیل a، کلروفیل b، کارتنوئید و کلروفیل کل با کاربرد تراکوتم و محتوای نسبی آّب برگ با کاربرد آکوازورب به ترتیب 58/22، 78/34، 24، 66/26 و 06/22 درصد نسبت به شاهد افزایش و فعالیت آنتی‏اکسیدانتی، فنل کل و پرولین با کاربرد تراکوتم، کربوهیدرات محلول با کاربرد استاکوزورب و نشت الکترولیت با کاربرد آکوازورب به ترتیب 93/19، 81/7، 13/39، 77/44 و02/26 درصد نسبت به شاهد کاهش نشان دادند. نتایج این تحقیق نشان داد در شرایط تنش شوری کاربرد سوپرجاذب‏ها به خصوص تراکوتم توانست صفات مورد مطالعه در این تحقیق را بهبود بخشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Morphophysiological and biochemical response of basil cultivar Keshkeni luveluo under salinity stress and super absorbent polymers application

نویسنده [English]

  • Sara Farsari 1

1 Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

چکیده [English]

In order to study the effect of three types of superabsorbent polymers on biochemical characteristics of basil cultivar Keshkeni luveluo under salinity stress, an pot experiment was conducted at the research greenhouse of Ferdowsi University of Mashhad as factorial based on completely randomized design with four levels of salinity (0, 40, 80 and 120 mM NaCl in irrigation water) and four levels of superabsorbent polymers included (control, Ackoasorb, Stockosorb and Terracottem) in three replications in 2017. In first harvesting time chlorophyll a, chlorophyll b, carotenoid and total chlorophyll increased by using Terracottem 29.48, 25.20, 17.24 and 10.84 percent, respectively. At the same salinity, antioxidant activity decreased 18.25 percent with the use Stockosorb and total phenol decreased 26.31 percent by using Terracottem; proline decreased 50 percent by Ackoasorb and RWC increased 13 percent by Ackoasorb superabsorbent polymers application. In second harvesting time chlorophyll a, chlorophyll b, carotenoid and total chlorophyll increased by using Terracottem 22.58, 34.78, 10.71 and 26.66 percent, respectively. RWC increased 22.06 percent by Ackoasorb superabsorbent polymers application. Antioxidant activity, total phenolic and proline content by using Terracottem and soluble carbohydrate with the use Stockosorb and electrolyte leakage by using Ackoasorb decreased 19.93, 7.81, 44.77, 39.13 and 26.02 percent, respevtively. The results of this study showed that Terracottem was more effective than the other supearabsorbents. So that the use of this super absorbent is recommended in salt stress condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant activity
  • Basil
  • photosynthetic pigments
  • Super absorbent polymers
  • sodium chloride