نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد گروه بیوتکنولوژی و به نزادی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشیار گروه بیوتکنولوژی و به‏نژادی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

ریزجلبک‏ها به عنوان یک منبع بالقوه پایدار برای مواد اولیه سوخت‏، غذا‏، مواد شیمیایی‏، تغذیه دام و حتی برای صنعت داروسازی شناخته می‏شوند. در این مطالعه، اثرات نوع محیط کشت شامل محیط‏های F2، Walne، BG11، BBM و TAP در pH‏های 6، 5/6، 7، 5/7، 8 و 9 و شدت‏های نور در پنج سطح شامل 2000، 2700، 3300، 4500 و 7800 لوکس بر روی رشد ریزجلبک‏های خالص‏سازی شده از دریاچه بزنگان مطالعه شد. رشد ریزجلبک‏ها با تعیین وزن خشک و نرخ رشد ویژه آن‏ها تعیین شد. همچنین مقدار کلروفیل و کاروتنوئید با کمک روش‏های بیوشیمیایی استاندارد در شرایط بهینه رشدی تعیین گردید. نتایج نشان داد که در ریزجلبک‏های Nodularia sp.، Tetraselmis sp.، Chlamydomonas sp. و Chlorella sp. بیشترین رشد به ترتیب در محیط کشت‏های والن (83/0 گرم در لیتر)،F2 (76/1 گرم در لیتر)،TAP (28/1 گرم در لیتر) وBG11 (72/1 گرم در لیتر) مشاهده شد. همچنین بهترین pH و شدت نور برای رشد ریزجلبک‏ها به ترتیب برابر با 5/7 و 4500 لوکس بود. بیشترین مقدار کلروفیل و کاروتنوئید به ترتیب در ریزجلبک Chlorella sp. (92/21 میکروگرم در میلی‌لیتر) و Tetraselmis sp. (78/6 میکروگرم در میلی‌لیتر) بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Optimization of the growth conditions of some of the most important microalgae purified from Bazangan Lake and evaluation of their chlorophyll and carotenoids content

نویسندگان [English]

  • sara khosravinia 1
  • Abdolreza Bagheri 2
  • Saeid Malekzadeh 3
  • Nasrin Moshtaghi 3

1 Ph.D. Student, Department of Biotechnology and Plant Breeding, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

2 Professor, Department of Biotechnology and Plant Breeding, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

3 Associate Professor, Department of Biotechnology and Plant Breeding, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

چکیده [English]

Microalgae are known as a potentially sustainable source of feedstock for fuel, food, chemicals, feeding animals and even for the pharmaceutical industries. In this project, the effects of mediums including (F2, Walne, BG11, BBM and TAP), pH (6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0 and 9.0) and light intensity (at five levels: 2000, 2700, 3300, 4500 and 7800 Lux) on growth of microalgae purified from Bazangan lake were studied. The Microalgae growth was determined by measuring dry weight and specific growth rate. Also, chlorophyll and carotenoid content were estimated using the standard biochemical methods in optimal codition. The results showed that in Tetraselmis sp., Nodularia sp., Chlamydomonas sp. and Chlorella sp. microalgae, the highest growth rate was observed in F2 (1.76 gL−1), Waln (0.83 gL−1), TAP (1.28 gL−1) and BG11 (1.72 gL−1) medium, respectively. Also, the optimum pH and light intensity for growth of the microalgae was 7.5 and 4500 Lux respectively. The highest chlorophyll and carotenoid content was obtained in Chlorella sp. with 21.92 μg/ml and Tetraselmis sp. with 6.78 μg/ml respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bazangan Lake
  • microalgae
  • Growth optimization
  • Chlorophyll
  • Carotenoid