نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس تهران ایران 115-14115

2 گروه علوم گیاهی - بخش زیست شناسی - دانشکده علوم پایه - دانشگاه تربیت مدرس

3 گروه علوم جنگل، دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

چکیده

منطقه حفاظت‌شده دینار کوه در جنوب شهرستان آبدانان استان ایلام واقع است و تاکنون از لحاظ پوشش گیاهی مورد بررسی قرار نگرفته است. تأثیر تغییر اقلیم در منطقه حفاظت‌ شده دینار کوه، در سال‌های اخیر و به‌ویژه در سال 1396با افزایش دما و کاهش بارندگی به ‌شدت محسوس بوده است. ترکیب گونه‌ای پوشش گیاهی منطقه می‌تواند نقش مهمی در مقدار تأثیرپذیری جامعه گیاهی از نوسانات بارندگی داشته باشد. در این تحقیق، فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان این منطقه در ارتفاع 1300 تا 1900 متر بررسی گردید. شکل زیستی گیاهان با استفاده از روش رانکایر مشخص شد. در این مطالعه در مجموع 142 گونه متعلق به 105 جنس و 29 خانواده شناسایی شد. Asteraceae (30 گونه)، Papilionaceae (21 گونه)، Poaceae (14 گونه) و Lamiaceae و Caryophyllaceae ( هرکدام 8 گونه) به ترتیب 12/21، 79/14، 85/9 و 63/5 درصد از فلور این منطقه را تشکیل می‌دهند. 87 درصد گونه‌ها به ناحیه رویشی ایران-تورانی تعلق دارند. تروفیت‌ها (45 %) و همی کریپتوفیت‌ ها (34 %) رایج‌ترین اشکال زیستی گیاهان این منطقه هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Life form and chorology of plant species in the Dinarkooh protected area in Ilam province

نویسندگان [English]

  • somayeh bagheri 1
  • mehdi heydari 3

1 Ph.D. Student, Department of Plant Biology, Tarbiat Modares University. Tehran Iran14115-115

3 Department of Forestry, College of Agriculture, Ilam University, Ilam

چکیده [English]

Dinarkooh Protected Area (DPA), which is located south of the city of Abdanan, Ilam Province, Iran, has not been investigated in terms of vegetation. The impact of climate change with increasing temperature and decreasing rainfall in DPA has been extremely sensible in recent years, especially in 2017. Plant species composition can play an important role in influencing the vegetation community from rainfall changes. This research investigates flora, life forms and chorology of DPA at 1300-1900m above sea level. Life forms were determined by Raunkiaer method. Overall, 142 plant Species belonging to 105 genera and 29 families were identified. Asteraceae (30 Species), Papilionaceae (21 Species), Poaceae (14 Species) and Lamiacea and Caryophyllacea (each 8 Species) constituted 21.12, 14.79, 9.85 and 5.63 percent of the flora, respectively. Totally, 87 % of the species belonged to Irano-Tourani region. Therophytes (45%) and hemicryptophytes (34 %) were more dominant life forms in the study area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life form
  • Dinarkooh
  • Therophyte
  • hemicryptophyte