نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشگاه تهران

2 عضو هیات علمی دانشگاه تهران

3 استاد فیزیولوزی گیاهی دانشگاه تهران

چکیده

در پژوهش حاضر، اثر پنکونازول بر برخی پاسخ‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه کنجد تحت تنش شوری مورد مطالعه قرار گرفت. به این منظور، گیاهچه‌ها به مدت 30 روز در محیط کشت هوگلند رشد کردند و با غلظت‌های مختلف نمک NaCl (0، 50، 100، 200 میلی‌مولار) و پنکونازول ( 15 میلی‌گرم بر لیتر) به مدت 30 روز تیمار شدند. نتایج نشان داد که شوری باعث کاهش رشد، کاهش محتوی کل پروتئین تحت تیمارهای 50،100 میلی‌مولار، افزایش محتوای پرولین در غلظت 200 میلی‌مولار و افزایش فعالیت زیمایه‌های سوپراکسیددیسموتاز(SOD) و پلی فنول اکسیداز(PPO) تحت تیمارهای 50 و 100 میلی‌مولار شد. کاربرد پنکونازول باعث افزایش رشد، افزایش فعالیت زیمایه‌های SOD و PPO درغلظت 200 میلی‌مولار شوری و افزایش محتوی کل پروتئین درتیمار 100 میلی‌مولار سدیم کلرید و گیاهان شاهد شد. در مجموع به نظر می‌رسد که کاربرد پنکونازول باعث سازگاری گیاه کنجد با تنش شوری شود. با توجه به ارزان و قابل دسترس بودن می تواند برای افزایش مقاومت گیاه کنجد به تنش شوری مورد توجه قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of penconazole on physiological, biochemical responses of Sesame (Sesamum indicum L.) under Salt Stress

نویسندگان [English]

  • hamideh heydari 1
  • Vahid Niknam 2
  • Hasan Ebrahimzadeh maboud 3

1 Graduated from Tehran University

2 professor of plant physiology in Tehran University

3 professor of plant physiology in Tehran University

چکیده [English]

In this experiment, the effect of Penconazol was studied on some physiological and biochemical responses of Sesamum indicom L. under salinity. In this research some physiological and biochemical responses were investigated. Seedlings were grown for 30 days in Hogland solution and after 30 days treated with different NaCl (0, 50, 100 and 200 mM) with or without PEN (15 mg l-1). The results showed that salinity reduced growth, decreased total protein content under treatment of 50.100 mM, increased proline content under 200 mM treatment, and increased activity of superoxide dismutase and polyphenol oxidase under treatments of 50 and 100 mM. Simultaneous application of Penconazole increased growth, increased the activity of SOD and POD under 200 mM treatment and increased total protein content under 100 mM treatment Sodium chloride and control plants. Overall, it seems that the exogenous application of penconazole can cause the adaptability of Sesam to salinity. Due to the low price and availability, the use of this component can be considered in order to increase the resistance of Sesam to salinity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salt stress
  • Sesamum indicom L
  • penconazole
  • Resistance