نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه زیست شناسی-دانشگاه کردستان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی، گروه علوم زیستی، دانشگاه کردستان

3 دانشیارگروه علوم زیستی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه کردستان

4 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان

چکیده

امروزه توجه به ترکیبات طبیعی دارای خاصیت آنتی‌بیوتیکی و دگرآسیبی بیشتر شده است زیرا عموماً اثرات جانبی کمتری دارند. مطالعاتی روی ترکیبات و اثرات زیستی گونه هایی از جنس فرولا صورت گرفته است از گونه فرولا اوپودا در ایران، گزارشی مشاهده نگردید. در این مطالعه ترکیبات شیمیایی برگ Ferula oopoda شناسایی و اندازه گیری شد. اثرات دگرآسیبی این گیاه بر شاخصهای جوانه زنی کل ،سرعت جوانه زنی ، ضریب نسبی جوانه زنی دانه رستهای گندم و چاودار بررسی گردید. ویژگی آنتی اکسیدانی و اثرات ضد میکروبی عصاره برگ و ریشه گونه فرولا اوپودا نیز اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد عصاره آبی برگ فرولا اوپودا جوانه زنی کل، سرعت جوانه زنی، ضریب نسبی جوانه زنی گندم و چاودار را به طور معنی دار کاهش می دهد. مهارکنندگی رادیکالهای آزاد و پتانسیل آنتی اکسیدانی عصاره برگ و ریشه فرولا اوپودا قابل مقایسه با ویتامین C است. درصد قطر نسبی ناحیه مهار رشد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و اشیرشیا کلی در اثر غلظت های مختلف عصاره برگ و ریشه فرولا اوپودا به طور معنی دار تایید کننده اثرات ضد باکتریایی آن است. آنالیز ترکیبات شیمیایی عصاره برگ فرولا اوپودا وجود ترکیبات فراری چون آلفا پینن، بتامیرسین و کاریوفیلین را نشان داد. بسیاری از اثرات بیولوژیک را میتوان به این ترکیبات ارتباط داد. بنابراین گیاه فرولا اوپودا می تواند منبع خوبی برای تهیه مواد انتی بیوتیک و علف کشهای طبیعی باشد. ترکیبات متعدد و متنوع موجود در اندامهای گیاه ظرفیت استفاده از آن برای تهیه داروهای جدید با منشا گیاهی را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Chemical Composition and Biological effects of (Koma) Ferula oopoda

نویسندگان [English]

  • Masoud Haidarizadeh 1
  • Shahnaz Zareie 2
  • Morahem Ashengroph 3
  • Hosein Maroofi 4

1 Faculty member of departement of Biology,University of Kurdistan

2 Department of Biological Science,Faculty of Science, University of Kurdistan, , Sanandaj, Iran

3 Department of Biological Sciences, Faculty of Sciences, University of Kurdistan, Sanandaj,

4 Researcher, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Kurdistan, Sanandaj, Iran .

چکیده [English]

Consideration to Natural compounds that have antibiotic and allelopatic effects increased because generally have fewer side effects. Studies on secondary metabolites and biological effects of compounds of other species of the Ferula have been carried out but there was no report about the Ferula oopoda in Iran. In this study, the chemical compounds found in the leaves of Ferula oopoda were identified and measured. Allelopathic effects on total germination, Speed of germination, Coefficient of the rate of germination indices, of wheat and rye seeds were investigated. Antioxidant properties and antimicrobial effects of leaf and root extract of Ferula oopoda were also measured. the aqueous leaf extract of Ferula Opuda significantly reduces total germination, Speed of germination, Coefficient of the rate of germination in wheat and rye seeds. the radical inhibitory potency and the antioxidant potential of the extract of Leaf and Root of Ferula oopoda are comparable to vitamin C. the Relative inhibitory zone diameter of Staphylococcus aureus and Escherichia coli due to different concentrations of Leaf and Root of Ferula oopoda extract significantly confirms its antimicrobial effects. chemical composition of the Ferula oopoda leaf extract showed the presence of compounds such as alpha pinin betamircin and caryophylline. Many of the biological effects can be attributed to these compounds. Thus, Ferula oopoda can be a good source for production of natural antibiotics and herbicides the numerous and varied compounds in the organs of this plant also show the capacity to use it for the preparation of new herbal remedies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • " allelopati "
  • "antimicrobial effects "؛ "antioxidant potential"؛"germination indices"