نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Department of Biology, Faculty of Science, University Of Maragheh

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

3 عضو هیئت علمی دانشگاه مراغه

چکیده

خواص دارویی سیر (Allium sativum) عمدتاً مربوط به آلیسین با اثرات زیستی گسترده‌، هدف از این مطالعه بررسی اثر سولفات آهن بر رشد، محتوای آلیسین، پروتئین و سیستئین ریز نمونه‌های سیر بود. بخش صفحه پایگاهی حبه‌های سیر پس از ضدعفونی سطحی در محیط کشت موراشیگ و اسکوگ (MS) کشت و پس از یکماه به محیط‌های‌ کشت حاوی غلظت‌های مختلف سولفات آهن به مدت 10 و 20 روز منتقل شدند. در پایان هر بازه زمانی، میزان رشد گیاهچه‌ها و محتوای آلیسین با استفاده از کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و مقدار پروتئین و سیستئین به روش اسپکتروفتومتری تعیین شد. بیشترین میزان آلیسین و پروتئین در هر دو بخش ریشه و اندام هوایی در هر دو بازه زمانی در تیمار 12/11 میلی‌گرم در لیتر مشاهده شد. بیشینه میزان آلیسین و پروتئین به ترتیب در بخش‌های ریشه (62/16 میلی مولار در گرم وزن تر) و اندام‌های هوایی (8 میلی‌گرم در گرم وزن تر) گیاهچه‌های تیمار شده به‌وسیله 12/11 میلی‌گرم در لیتر سولفات آهن بعد از بیست روز اندازه‌گیری شد. در تیمار 56/5 میلی‌گرم در لیتر افزایش معنی‌دار وزن تر و طول ریشه و میزان سیستئین نسبت به سایر تیمارها مشاهده شد. هم چنین تفاوت معنی-دار وزن تر و طول بخش هوایی در غلظت 39/1 میلی‌گرم در لیتر در مقایسه با سایر تیمارها اندازه‌گیری شد. با توجه به نقش مهم آلیسین در خواص دارویی سیر، احتمالاً سولفات آهن می‌تواند محرک مناسبی برای افرایش محتوای آلیسین ریزنمونه‌های سیر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effect of iron sulfate on growth and some biochemical parameters of garlic plantlets under in vitro culture condition

نویسندگان [English]

  • Parisa Fathi Rezaei 1
  • Marya Mohammadnezhad 2
  • Ahmad Aghaee 3

1 Department of Biology, Faculty of Science, University Of Maragheh

2 Department of Biology, Faculty of Science, University of Maragheh, Maragheh, Iran

3 Biology department, Faculty of Science, University of Maragheh, Prof. Ghannadi Boulevard, Mother Square, Maragheh, Iran

چکیده [English]

Allicin as the best-known active compound of garlic (Allium sativum) has a vast variety of biological effects.
The effect of iron sulfate was evaluated on allicin, cysteine, growth and protein contents of Allium sativum explants.
Garlic bulbs were surface-sterilized and cultured on Murashige and Skoog (MS) medium for 1 month then transferred to the medium supplemented with different concentrations of iron sulfate for 10 and 20 day periods. At the end, shoot and root samples were gathered and fresh weighted and length of plantlets measured. Allicin content was determined by HPLC method, cysteine and total protein contents were determined by spectrophotometry.
The highest amount of allicin and protein was observed for 11.12 mg/L treatment of root and shoot at both endpoints. The maximum content of allicin and protein were determined respectively on the root (16.62 mM/g FW) and shoot (8 mg/g FW) of 11.12 mg/L-treated explants after 20 days. On 5.56 mg/L-treated explants, a significant increase of fresh weight and length of root and cysteine content were observed in comparison with other treatments.
In addition, on the shoot of 1.39 mg/L-treated explants, a significant difference in fresh weight and length were measured compared with the other treatments.
Because of the important role of allicin on medicinal features of Allium sativum, probably iron sulfate could be a good elicitor for the elevation of allicin content of garlic explants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allicin
  • cysteine
  • fresh weight
  • garlic
  • protein