نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران.

2 تهران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

3 موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

4 استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

ذخیره کربن، راهکاریست که به کاهش کربن اتمسفری و اصلاح تبعات تغییر اقلیم کمک میکند. در پژوهش حاضر، توان ذخیره کربن گونه آرتیمیزیا ( (Artemisia sieberدر مراتع قشلاقی استان خراسان رضوی، منطقه کلات سادات آباد مورد مطالعه قرار گرفت. در منطقه مطالعاتی سایت آرتیمیزیا، شش ترانسکت 100 متری به طور تصادفی و در امتداد هر ترانسکت، 5 پلات با فواصل 20 متر، به طور سیستماتیک در دو سایت چراشده و قرق انداخته شد. زیتوده آرتیمیزیا در اواخر فصل بهار به روش قطع و توزین، در همه پلات ها اندازه گیری شد. در ابتدا و انتهای هر ترانسکت یک پروفیل خاک در دو عمق 15-0 و 30-15 در دو سایت چراشده و قرق حفر گردید. نمونه های خاک و گیاه به آزمایشگاه فرستاده شد. میزان ذخیره کربن برای هر کدام از نمونه های خاک دو عمق و زیتوده گیاه آرتیمیزیا تعیین گردید. داده‌ها با آزمون های تجزیه واریانس یک طرفه و آزمون T مورد تحلیل قرار گرفتند. مقدار میانگین کربن ذخیره شده در کل اندام های گیاه آرتیمیزیا در سایت قرق و چراشده به ترتیب 73/3 و 4/2 تن بر هکتار برآورد شد. بررسی کربن ذخیره شده در خاک نیز نشان داد که در هر دو عمق تحت مطالعه، منطقة قرق نسبت به منطقة تحت چرا، ذخیره کربن بیشتری داشته است. بنابراین، میتوان بیان داشت که مدیریت مناسب اراضی مرتعی، تأثیر قابل توجهی در افزایش ذخیره کربن در گیاه و خاک خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The carbon storage capacity of the Artemisia sieberi under the enclosure (Kalat Sadat Abad, Sabzevar city)

نویسندگان [English]

  • Mahshid Souri 1
  • Mohammad Fayyaz 2
  • nadia kamali 3
  • parvane ashuri 4
  • saede nateghi 4

1 Assistant Professor, Rangeland Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran..

2 Rangeland Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, I.R. of Iran

3 Assistant Professor, Department of Rangeland, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research,Education and Extension Organization(AREEO)

4 Assistant Professor, Department of Rangeland, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research,Education and Extension Organization(AREEO)

چکیده [English]

Carbon storage is a solution that helps reduce atmospheric carbon and modifies the effects of climate change. In this study, the carbon storage capacity of (Artemisia sieberi) was studied in rangelands of Khorasan Razavi, Kalat Sadat Abad area. In the study area of the Artemisia site, six 100-meter transects were randomly distributed along with each transect, five plots by intervals of 20 meters were systematically dispersed on two sites, which were exclosure and grazed rangeland. Artemisia biomass was measured in all plots by cutting and weighing method at the end of spring. At the beginning and the end of each transect, a soil profile was excavated at two depths of 15-0 and 30-15 at two sites. Samples of soil and plant were sent to the lab. The amount of carbon storage for each of the two soil depths and biomass samples of Artemisia species was determined. Data were analyzed by one way ANOVA and T test. The average amount of stored carbon in all organs of Artemisia species was estimated in exclosure and grazed rangeland at 3.73 and 2.4 tons per hectare, respectively. The study of carbon stored in the soil showed that at both depths under study, the exclosure area had a higher carbon content than the under-grazed area. Therefore, it can be argued that proper management of rangelands will have a significant effect on increasing carbon stock in the plant and soil.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carbon storage
  • Artemisia species
  • rangeland
  • soil
  • Biomass