نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه گیلان، دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا ، گروه محیط زیست، ایران

چکیده

برای بررسی مطلوبیت زیستگاهی پرطاووسی سنبله ای، 6 ایستگاه مختلف (4 ایستگاه تالابی و 2 ایستگاه مجاور رودخانه) واقع در استان‌های گیلان و مازندران انتخاب گردید. نمونه‌برداری از داده‌های زیستی (36 نمونه حضور و 36 نمونه عدم حضور گیاه) بطور هم زمان با داده‌های غیر زیستی (مجموعه ای از عوامل فیزیکی- شیمیایی و ساختاری محیط) به صورت ماهانه در طول یک سال (از تیرماه 1396 تا خرداد ماه 1397) صورت گرفت. بر اساس نتایج آزمون من- ویتنی، به غیر از دمای آب، اکسیژن خواهی شیمیایی و زیستی، آمونیوم و نیتریت (0.01 > p)، اختلاف معنی داری بین حضور و عدم حضور گیاه با بقیه متغیرها مشاهده شده است p < 0.01)).بر اساس نتایج حاصل از آزمون تحلیل مؤلفه اصلی (PCA)، از بین 8 متغیر استفاده شده دراین تحلیل، سرعت جریان آب، میزان کل مواد جامد معلق و بیکربنات بترتیب مهمترین متغیرها را در مؤلفه های اول تا سوم بوده و در نتیجه بیشترین تأثیر را در ارتباط با مطلوبیت زیستگاهی گیاه داشتند. بر اساس نتایج تناظر کانونی (CCA)، حضور گیاه در تالاب‌ها می تواند تحت تاثیر ازدیاد گاز کربنیک، بی‌ کربنات و اکسیژن محلول و فسفات وعدم حضور آن تحت تاثیر ازدیاد جریان آب، میزان کل مواد جامد معلق، هدایت الکتریکی‌ و عمق آب قرار گیرد در حالیکه فصول مختلف سال تاثیر چندانی در حضور و عدم حضور گیاه نداشته است. بر اساس نتایج مدل خطی تعمیم یافته (GLM)، اختلاف معنی داری بین حضور و عدم حضور گیاه در ایستگاه ها با 8 متغیر وجود داشت. (p < 0.01)

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Assessment of habitat suitability of watermilfoil (Myriophyllum spicatum L.) in some aquatic ecosystems of Mazandaran and Guilan provinces

نویسندگان [English]

  • Rahmat Zarkami
  • Hassan Khazaie

University of Guilan, Faculty of Natural Resources, Department of Environment science, Sowmeh Sara, I.R. of Iran

چکیده [English]

6 different sites (4 sites situated in wetlands and 2 sites located in river) were selected in the Guilan and Mazandaran provinces to study the habitat suitability of Myriophyllum spicatum L. Monitoring of biotic data (36 presence and 36 absence data) was monthly carried out simultaneously with abiotic data (a set of physical, chemical and structural variables) during one year (from July 2017 to May 2018). Based on the results of Mann-Whitney, except water temperature, biological and chemical oxygen demand, ammonium and nitrite (p > 0.01), a significant difference was observed between the presence and absence of plant and the remaining of variables (p < 0.01). According to the results of principal component analysis (PCA), among 8 variables used in this method, flow velocity, total suspended solid and bicarbonate were the most important variables in the first three components, respectively so that they had the major effect on the habitat suitability of plant. According to the results of canonical correspondence analysis (CCA), the presence of plant in wetlands can be because of increasing of carbon dioxide, bicarbonate, dissolved oxygen and phosphate and the absence of plant can be attributed by increasing flow velocity, total suspended solid, electric conductivity and water depth while different seasons of year didn’t have much effect on the presence of absence of plant. Based on the results of the generalize linear model (GLM model), there was a significant difference between the presence and absence of plant and 8 variables (p < 0.01).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Myriophyllum spicatum
  • Habitat suitability
  • presence and absence
  • Principal Component Analysis
  • generalized linear model