نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور،‌سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی ، تهران ، ایران

2 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران ،سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی ، تهران، ایران

3 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران ،سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی ، تهران، ایران.

4 عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده

کاهش وسعت رویشگاه های بلوط نشان دهنده لزوم احیای رویشگاه های تخریب شده آن می باشد. در این تحقیق اثر باکتری های محلول کننده فسفات بر زنده مانی، رشد و وضعیت تغذیه‌ای دو گونه برودار و وی ول بررسی شد. بذرها پس از مایه زنی با باکتری های محلول کننده فسفات، بر اساس آزمایش فاکتوریل، در قالب طرح کاملاً تصادفی با دو عامل گونه بلوط و باکتری در سه تکرار و 16 بذر در هر تکرار در گلخانه کاشته شدند. آنالیز آماری نشان داد که اثر معنی دار گونه بلوط باعث میزان بالاتر رشد طولی،‌ قطری، وزن خشک برگ، فسفر ریشه و ساقه، منیزیوم و منگنز ریشه، ساقه و برگ، و آهن در برگ نونهال های وی ول شود. اما درصد وزن خشک ساقه و میزان آهن در ریشه و ساقه نونهال های برودار بیشتر بود. اثر معنی‌دار باکتری بر پارامترهای اندازه‌گیری شده و مقایسه میانگین‌ها نشان دهنده میزان بالاتر رشد طولی، قطری و وزن خشک ریشه، ساقه و برگ نونهال های تلقیح شده با سودوموناس و باسیلوس بود. بعلاوه مقایسه میانگین ها نشان داد که میزان فسفر در ریشه، ساقه و برگ و نیز آهن در ریشه و ساقه نونهال هایی بیشتر است که با سودموناس مایه زنی شده اند. مایه زنی با باسیلوس نیز باعث افزایش میزان آهن در هر سه اندام گیاهی گردید. کارایی بالاتر سودوموناس و باسیلوس در افزایش معنی دار رشد و بهبود وضعیت تغذیه ای باعث می شود که باسیلوس و سودوموناس کاندیداهای مناسبی برای احیای رویشگاه های تخریب یافته بلوط باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of phosphate solubilizing bacteria on growth and nutritional status of oak seedlings

نویسندگان [English]

  • Maryam Teimouri 1
  • Mohammad Hossein Sadegzadeh Hallaj 2
  • Tahere Alizadeh 3
  • Mohammad Matinizadeh 4

1 Research Institute of Forests and Rangelands, Agriculture, Research, Education and Extension Organization (AREEO) ,Tehran, I.R. Iran

2 Research Institute of Forests and Rangelands, Agriculture, Research, Education and Extension Organization (AREEO) ,Tehran

3 Research Institute of Forests and Rangelands, Agriculture, Research, Education and Extension Organization (AREEO) ,Tehran, I.R. Iran

4 Research Institute of forests and Rangelands

چکیده [English]

The decline of area of oak forest shows the necessity of reclamation of disturbed oak habitats. The aim of this study was to determine the effect of phosphate solubilizing bacteria on survival,, growth and nutritional status in Quercus brantii Lindl. and Q. libanii Oliv. The collected seeds were sowed after inoculation by phosphate solubilizing bacteria in greenhouse. The experiment was conducted in a factorial based on randomized complete block design with two main factor including oak species and bacteria with three replication and sixteen seeds for each replication. The significant effect of oak species caused higher value of height growth, collar diameter, leaves dry matter percentage, amount of phosphorous in root and shoot and also magnesium, iron and manganese in root, shoot and leaves of Q.libanii seedlings. However, Q. brantii seedlings had more shoot dry matter and iron amount in root and shoots. The significant effect of bacteria and mean comparison indicated higher value of height growth, collar diameter, and root, shoot and leaves dry matter in seedlings which inoculated by Pseudomonas and Bacillus isolates. Mean comparison showed the more value of phosphorous in root, shoot and leaves , and iron of root and shoot in seedlings which inoculated by Pseudomonas isolates. Inoculation by Bacillus isolated increased iron amount in root, shoot and leaves, too. The Pseudomonas and Bacillus had better efficiency in improving growth and nutritional status of oak seedling, making them suitable candidates in rehabilitation of degraded oak habitats.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bacteria
  • Growth
  • Nutritional status
  • oak
  • Phosphate