نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه باغبانی

چکیده

ژربرا یکی از گل‌های شاخه بریده مهم است که به دلیل پژمردگی سریع و خمیدگی گردن عمر ماندگاری آن پس از برداشت پایین است. به منظور بهبود کیفیت و ماندگاری ارقام Stanza”" و Pink Elegance”" گل شاخه بریده ژربرا توسط کاربرد پوترسین در پس از برداشت، این آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل محلول‌پاشی در غلظت چهار میلی‌مولار، تیمار موقت (پالس) هشت میلی‌مولار، تیمار دائم (گلجایی) دو میلی‌مولار و شاهد بودند. نتایج نشان داد که رقم Stanza دارای عمر گلجایی و کیفیت بهتری نسبت به رقم Pink Elegance پس از برداشت بود. در این آزمایش تمام تیمارهای پوترسین باعث افزایش عمر گلجایی در هردو رقم شدند، بطوریکه بیشترین عمر گلجایی به ترتیب مربوط به تیمار دائم، تیمار موقت و تیمار محلول‌پاشی بود. در بیشتر موارد، تمام ‌تیمارهای پوترسین باعث حفظ کیفیت پس از برداشت گل‌های ژربرا طی چهار و هشت روز ماندگاری شدند. تیمار دائم پوترسین در هردو رقم دارای وزن تر نسبی، جذب محلول گلجایی، بازارپسندی، TSS، CAT و PAL بیشتر، EC و MDA کمتری بود. در مقابل کمترین کیفیت نیز مربوط به شاهد بود هرچند که در برخی موارد مانند TSS، EC، CAT و PAL با تیمار محلول‌پاشی فاقد اختلاف معنی‌دار بود. به طور کلی بهترین نتیجه مربوط به تیمار دائم پوترسین (11 روز عمر گلجایی برای رقم Stanza و 10 روز عمر گلجایی برای رقم Pink Elegance) و در مرتبه‌ بعدی تیمار موقت بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of post-harvest application of putrescine on the vase life of cultivars of gerbera cut flowers (Stanza and Pink Elegance)

نویسندگان [English]

  • meisam mohammadi
  • mitra aelaei
  • mehdi saidi

Department of horticulture

چکیده [English]

Gerbera, one of the important cut flowers, is sensitive to early wilting and neck bending which reduce its postharvest vase life. Towards improving the quality and the vase life of “Stanza” and “Pink Elegance” cut flowers, this study was conducted using putrescine by using a factorial experiment in basic of completely randomized design with 4 replications. The treatments were included postharvest spraying with 4 mM of putrescine, pulse treatment with 8 mM putrescine, permanent solution (vase life solution) with 2 mM putrescine and control. The results showed that Stanza cultivar had a higher vase life index and better quality than Pink Elegance cultivar in postharvest. All putrescine treatments increased vase life in both cultivars; however, the highest vase life was related to permanent treatments, pulse treatment, spraying treatment respectively. In most cases, all treatments maintain the postharvest quality of Gerbera cut flowers for four and eight days. in both cultivars permanent treatment has more relative fresh weight, VSU, marketability, TSS, CAT, PAL, and less of EC and MDA. In contrast, control has the lowest quality although in some cases, such as TSS, EC, CAT and PAL, there was no significant difference with postharvest spraying treatment. The best result was obtained once permanent treatment of putrescine and pulse treatment were used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Putrescine
  • Pulse treatment
  • Permanent treatment
  • Postharvest spraying
  • Vase life