نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گنبد کاووس

2 استادیار دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبدکاووس.

3 گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منایع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، شهر گنبد استان گلستان، ایران

4 گروه تولیدات گیاهی ، دانشکده کشاورزی و منایع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، استان گلستان، ایران

5 عضو هیات علمی دانشگاه گنبد کاووس

چکیده

به‌منظور بررسی اثرات سطوح مختلف بقایای کرم ابریشم و نیتروکسین بر خصوصیات کیفی و کمی گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria chamonail) آزمایشی گلدانی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در سال‌ زراعی94-1393 در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس اجرا گردید. عامل اول تیمار کودی بقایای کرم ابریشم در 6 سطح (صفر، 5/2%، 5%، 5/7%، 10% و 20% بقایای کرم ابریشم) و عامل دوم کود بیولوژیکی نیتروکسین که شامل دو سطح تلقیح (25 میلی‌لیتر در هر کیلو خاک) و عدم تلقیح نیتروکسین بود. بر اساس نتایج، بیش‌ترین تعداد گل در گلدان، وزن گل و زیست توده در تیمار 5/7 درصد بقایای کرم ابریشم با تلقیح مشاهده شد. در سطوح پایین‌تر بقایای کرم ابریشم میزان فنل و آنزیم کاتالاز افزایش یافت. در حالی که در سطوح بالای بقایای کرم ابریشم (بالای 10 درصد) درصد اسانس و کامازولن افزایش یافت. در نتیجه می‌توان بیان کرد که کاربرد بقایای کرم ابریشم و نیتروکسین به صورت تلفیقی باعث افزایش عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه گردید. بنابراین تیمار5/7 درصد بقایای کرم ابریشم با تلقیح نیتروکسین جهت تولید گل پیشنهاد می‌شود. اما تیمار 20 درصد بقایای کرم ابریشم با تلقیح نیتروکسین جهت تولید دارویی (اسانس) این گیاه توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of silkworm residues and nitroxin on Some quantitative and qualitative Characteristics of German chamomile )Matricaria chamomilla)

نویسندگان [English]

  • Kazem Saravani 1
  • a rahemi 2
  • abdollatif gholizadeh 3
  • Ebrahim Gholamalipour Alamdari 4
  • Hossein Sabouri 5

1 MSc Student of Agroecology, Department of plant production, Faculty of Agriculture, Gonbad Kavous University

2 Assistant professor of plant production.Gonbad 265 Kavous University

3 Gonbad Kavous University College of Agriculture Science and Natural Resources Department of Plant Production Gonbad Golestan Iran

4 plant production Department, college of Agriculyure and Natural Resources, Gonbad Kavous University, Golestan province, Iran.

5 Associated Professor, Department of plant production, Faculty of Agriculture, Gonbad Kavous University

چکیده [English]

In order to study the effects of silkworm residues and nitroxin on qualitative and quantitative characteristics of German chamomile )Matricaria chamomilla), a pot experiment was conducted as a factorial experiment in a completely randomized design with four replications in greenhouse of Faculty of Agriculture and Natural Resources of Gonbad Kavous University in growing season: 2013-2014. The first factor included fertilizer of silkworm residues in six levels (0, 2.5%, 5%, 7.5%, 10% and 20%) and nitroxin biofertilizer in two levels (inoculated with nitroxin and non inoculated) as second factor. The results showed that the highest biological yield, numbers of flowers and flowers weights in a pot were obtained in combination of 7.5% silkworm residues with nitroxin. At lower levels of silkworm residues, the amount of phenol and catalase enzymes increased. While high levels of silkworm residues (over 10%) increased the flower essence and chamazulene percent. In clousion, using silkworm residues with nitroxin increased quantitative and qualitative yield in German chamomile. Therefore, it is suggested to use a combination of 7.5% of silkworm residues and nitroxin for flower production. But combination of 20% of silkworm residues and nitroxin is suggested for flower essence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biofertilizer
  • Matricaria chamomilla
  • Silkworm residues
  • Nitroxin