نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه گیاهان دارویی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

3 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

به منظور بررسی اثر محلول‌پاشی کودهای آهن و روی به دو شکل سولفاته و نانو ذارات بر میزان و ترکیبات اسانس گیاه نعناع فلفلی تحت تنش شوری، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل تنش شوری در چهار سطح (0، 40، 80، 120 میلی‌مولار NaCl) و محلول‌پاشی کودی در پنج سطح (شاهد (بدون کاربرد کود)، سولفات آهن 1500 میلی‌گرم در لیتر، نانو ذرات آهن 300 میلی‌گرم در لیتر، سولفات روی 1500 میلی‌گرم در لیتر، نانو ذرات روی 300 میلی‌گرم در لیتر) بود. نمونه‌های گیاهی در مرحله گلدهی برداشت و در سایه خشک شدند. کاربرد کودهای روی و آهن بخصوص بصورت نانو باعث بهبود بیوماس گیاه شد و بهترین بیوماس نعناع فلفلی در تیمار نانو کود آهن مشاهده شد. نتایج نشان داد که تیمار نانو کود آهن در شرایط تنش شوری 40 و 80 میلی‌مولار موجب افزایش 96/13و 13/25 درصدی میزان اسانس نسبت به تیمار شاهد (عدم تنش و کاربرد کود) شدند. بیشترین مقدار منتول اسانس (22/42 درصد) مربوط به تیمار تنش 80 میلی‌مولار و کاربرد نانو کود آهن بود. کمترین میزان منتول (57/31 درصد) نیز در تنش 120 میلی‌مولار و کاربرد نانو کود آهن مشاهده شد. بر اساس نتایج این تحقیق، تنش شوری 40 و 80 میلی‌مولار توانست تاثیر مثبتی در مقدار منتول اسانس نعناع فلفلی داشته باشد. استفاده از نانو کودها بویژه نانو کود آهن می‌تواند باعث افزایش میزان و ترکیبات اصلی اسانس (منتول و منتون) و بیوماس نعناع فلفلی تحت تنش شوری شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of sulfate and nano particles of iron and zinc on biomass, content and compositions of peppermint (Mentha piperita L.) essential oil under salt stress

نویسندگان [English]

  • Ghader Rostami 1
  • Abdollah Ghasemi Pirbalouti 2
  • Ali Tehranifar 3

1 Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

2 Department of Medicinal Plants, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran

3 Department of Medicinal Plants, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.

چکیده [English]

In order to evaluate the effect of foliar application iron and zinc fertilizers in two forms of sulphate and nano particles on the essential oil content and composition of peppermint under salinity stress, an pot experiment as factorial based on completely randomized design with three replications was conducted. Treatments of the experiment were salinity stress in four levels (0, 40, 80, and 120 mM NaCl) and fertilizer spraying in five levels (control, 1500 mg/L of iron sulphate, 300 mg/L of nano iron, 1500 mg/L of zinc sulphate, and 300 mg/L of nano zinc). Plant samples were harvested at flowering stage and dried under shadow conditions. Application of zinc and iron fertilizers, especially as nano form, improved the biomass of the plant, and the best biomass of peppermint was observed in the treatment of iron nano-fertilizers application. The results showed that nano iron treatment under salinity conditions of 40 and 80 mM NaCl causes 13.96 and 25.13% increase in oil content compared to control plants. The highest amount of menthol (42.22%) was related to the 80 mM salinity and spraying of nano iron. The lowest amount of menthol (31.57%) was observed in the 120 mM salt stress and application of nano iron. According to results of this research, the salinity stress of 40 and 80 mM could have a positive effect on the menthol amount of peppermint oil. Generally, nano iron causes the improvement in the content and main compositions of essential oil and the biomass of peppermint under salinity stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • essential oil
  • Salinity
  • Menthol
  • Menthone
  • peppermint