نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، تهران

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور/تهران، ایران

3 مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

کوه چوبین با مساحت حدود 1232 هکتار، در موقعیت بین´30 ◦32 تا ´33 ◦32 عرض شمالی و ´50 ◦50 تا ´53 ◦50 طول شرقی، در استان چهارمحال و بختیاری واقع شده است. بیشترین و کمترین ارتفاع این منطقه به ترتیب 2104 و 3335 متر بالاتر از سطح دریا است. اقلیم منطقه نیمه مرطوب سرد و بارندگی سالیانه آن حدود 516 میلیمتر است. هدف این پژوهش بررسی فلور، اشکال زیستی، پراکنش جغرافیایی (کورولوژی) و گونه‌های دارویی این منطقه بود. نتایج نشان داد که 230 گونه گیاهی متعلق به 148 سرده و 38 تیره در این ناحیه کوهستانی می‌روید. بزرگترین تیره Asteraceae (با 31 گونه و 21 سرده)، Fabaceae (با 26 گونه و 17 سرده)، Brassicaceae (با 25 گونه و 17 سرده)، Lamiaceae (با 21 گونه و 12 سرده) و Ranunculaceae (با 10 گونه و 6 سرده) بزرگ‌ترین تیره‌ها و Euphorbia (با 10 گونه)، Centaurea (با 6 گونه)، Astragalus (با 6 گونه) و Ranunculus (با 5 گونه) بزرگترین سرده‌ها در این منطقه هستند. اشکال زیستی منطقه شامل 41 درصد همی‌کریپتوفیت، 37 درصد تروفیت، 15 درصد کریپتوفیت، 5 درصد کامفیت و 2 درصد فانروفیت است. پراکنش جغرافیایی گونه ها نشان داد 5/66 درصد گونه ها عناصر ایران-تورانی هستند که 25 گونه انحصاری (اندمیک) فلور ایران می‌باشند. علاوه بر این، تعداد 57 گونه دارویی (متعلق به 45 سرده و 21 تیره)، 27 گونه کوهسری و 18 گونه ارتفاع پسندی در این منطقه یافت می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Floristic investigation in Chubin Mountaion, Chaharmahal and Bakhtyari Province

نویسندگان [English]

  • Marzieh Bastouh Filabadi 1
  • Mehdi Yousofi 2
  • Seyed Abbas Mirjalili 3

1 Department of Biology, Faculty of Basic Sciences, Payam Noor University, Tehran, Iran

2 Biology department, Faculty of Sciences, Payam Noor University, Tehran, Iran

3 Research Center of Agriculture and Natural Resources of Isfahan

چکیده [English]

The Chubin Mountain with an area of 1232 hectares is located in Chaharmahal and Bakhtiari province, between 32 ̊ 30ˊ to 32 ̊ 33ˊ N and 50 ̊ 50ˊ to 50 ̊ 53ˊ E. The minimum and maximum elevation of this area is 2104 and 3335 meters from the sea level, respectively. The climate of this region is cold semi-humid and its mean annual precipitation is about 516 mm. The aim of the present research was study of flora, life forms, geographical distribution (chorology) and medicinal species of this area. The results showed that 230 plant species belonging to 148 genera and 38 families grow in this mountainous area. Asteraceae (31% species and 21 genera), Fabaceae (26 species and 17 genera), Brassicaceae (25 species and 17 genera), Lamiaceae (21 species and 12 genera) and Ranunculaceae (10 species and 6 genera) are the largest families and Euphorbia (10 species), Centaurea (six species), Astragalus (six species) and Ranunculus (five species) are the largest genera in this region. The life forms of plant species includes 41% Hemicryptophytes, 37% Therophytes, 15% Cryptophytes, 5% Chamaephytes and 2% Phanerophytes. The geographical distribution of species showed that 153 species (66.5%) are Irano–Touranian elements, from which 25 species are endemic for the flora of Iran. Furthermore, 57 medicinal species (belongs to 45 genera and 21 families), 27 alpine species and 18 semi-alpine species are found in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chaharmahal and Bakhtiari
  • chorology
  • Chubin Mountain
  • Flora
  • Life forms