نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم گیاهی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهرکرد، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد

چکیده

اخیرا پیش‌تیمار دانه‌ها با لیزر هلیوم – نئون به عنوان یکی از ایمن‌ترین شیوه‌های تقویت جوانه‌زنی دانه ، رشد دانه‌رست و افزایش مقاومت گیاهان به تنش‌ها، علاقه جامعه علمی را به خود جلب کرده است. در این مطالعه، اثر لیزر بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر گیاه خارمریم (Silybum marianum L.) در شرایط نرمال و تحت تنش سرب بررسی گردید. ابتدا اثر غلظت‌های مختلف نیترات سرب (0، 125، 250، 500 و 1000 ppm ) بر جوانه‌زنی نسبی، شاخص مقاومت ریشه و شاخص تحمل جوانه‌زنی دانه‌های خارمریم در یک آزمایش با طرح کاملا تصادفی ارزیابی شد. نتایج نشان داد که ppm 125 نیترات سرب، اثر معنی‌داری بر درصد جوانه‌زنی دانه و رشد ریشه نداشت، اما غلظت‌های بالاتر پارامترهای فوق الذکر را کاهش داد. دومین آزمایش، اثر لیزر هلیوم – نئون با توان‌های مختلف ( 5، 10 و 15 میلی‌وات) و مدت زمان‌های متفاوت ( 0، 5، 10، 20 و 40 دقیقه) بر جوانه‌زنی بذر در یک آزمایش فاکتوریل با طرح کاملا تصادفی، بیشترین سرعت جوانه‌زنی، انرژی جوانه‌زنی، طول دانه‌رست و بنیه طولی را با تابش 10 میلی‌وات به مدت 20 دقیقه نشان داد. در سومین آزمایش، اثر متقابل مدت تابش لیزر هلیوم – نئون با توان 10 میلی‌وات (0، 20 و 40 دقیقه) و غلظت‌های نیترات سرب (0، 250 و 500 ppm) در یک آزمایش فاکتوریل با طرح کاملا تصادفی نشان داد، لیزر هلیوم – نئون با یک الگوی وابسته به دوز، جوانه‌زنی بذر، فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز و رشد دانه‌رست را در هر دو شرایط با و بدون تنش سرب بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of laser pretreatment on seed germination indices and α-amylase activity and growth of Silybum marianum L. seedling in normal condition and under Pb stress

نویسندگان [English]

  • Atefeh Banisharif 1
  • rayhaneh Amooaghaie 2

1 Department of plant science, Faculty of Science, University of Shahrekord, Iran

2 Faculty Member of Shahrekord University

چکیده [English]

Recently, seed pre-treatment with helium-neon laser as one of the safest methods for enhancing seed germination, seedling growth and increasing stress tolerance of plants attracted the keen interest of scientific community. Therefore, in this study the effect of laser was investigated on the germination indices of Silybum marianum L. at normal condition and under Pb stress. The first, effect of various concentrations of lead nitrate (0, 125, 250, 500 and 1000 ppm) were evaluated on relative seed germination, root resistance index and germination tolerance index of Silybum marianum seeds at a completely randomize design. The results showed that 125 ppm lead nitrate had no significant effect on seed germination and root growth, but higher concentrations reduced above-mentioned parameters. Second experiment, the effect of various powers (5, 10 and 15 mW) and different times (0, 5, 10, 20, and 40 minutes) of He–Ne laser radiation on seed germination at a factorial experiment with completely randomize design showed that the maximum seed germination percentage, germination velocity, germination energy, seedling length and vigor index were obtained by He–Ne laser irradiation with 10 mW power for 20 min. In the third experiment, the interactive effect of irradiation times (0, 20 and 40 minutes) He–Ne laser with 10 mW power and lead nitrate concentrations (0, 250 and 500 ppm) was assessed at a factorial experiment with completely randomize design showed that He–Ne laser increased seed germination percentage, α-amylase activity and seedlings growth at a dose-dependent pattern at both with and without pb stress conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pb stress
  • Silybum marianum
  • laser
  • Germination
  • Growth