نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکزتحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان

2 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده

مورخوش گونه اندمیک و انحصاری استان هرمزگان است که از زمان های قدیم به صورت سنتی در درمان ناراحتی هایی چون اسهال، نفخ، دل درد، ترشی و سوزش معده، سردرد، سرماخوردگی، التیام زخم و بعنوان خنکی مصرف می شود. به منظور بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس گونه Z. majdae در مزرعه و رویشگاه، این گونه در دو منطقه حاجی آباد و سرچاهان استان هرمزگان کاشته شد. در سال سوم سرشاخه های گلدار گیاه از مزارع حاجی آباد و سرچاهان و همزمان از ارتفاعات850 متر رشته کوه گنو جمع آوری شدند. تجزیه و شناسایی ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس گیاهان مربوط به رویشگاه و دو منطقه کشت به وسیله دستگاه های GC و GC/MS صورت پذیرفت. تعداد ترکیب های در مزارع حاجی اباد، سرچاهان و رویشگاه کوه گنو به ترتیب 17، 22 و 14 بود. لینالول (1/55 %)، کامفور (2/26 %)، لیمونن (4/3 %)، کامفن (6/2 %) و برنئول (7/1%) عمده ترین ترکیب های موجود در Z. majdae در رویشگاه بودند. لینالول (4/60%)، کامفور (5/26%)، ژرانیول (1/2%)، برنئول (1/2%) و لیمونن (3/1%) عمده ترین ترکیب های موجود در Z. majdae در مزرعه سرچاهان بودند. لینالول (59%)، کامفور (7/23%)، لیمونن (5/4%)، برنئول (7/2%) و کامفن (7/2%) عمده ترین ترکیب های موجود در Z. majdae در مزرعه حاجی آباد بودند. با توجه به بهبود شرایط رویشی گونه در مزرعه از نظر خاک، آبیاری و مراقبت که بالابودن میزان اسانس، تعداد و درصد ترکیبها را بهمراه داشت برنامه ریزی برای کاشت گونه در مزرعه توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the quality and quantity of essential oil of Zhumeria majdae in field and provenance

نویسندگان [English]

  • Mohammad amin Soltanipoor 1
  • Fatemeh Sefidkon 2

1 Hormozgan agricultural and natural resources research center

2 Forests and rangelands research institu

چکیده [English]

Zhumeria majdae is one of the important، unic and endemic species of Hormozgan province that is used for diarrhea, stomachache, cold, headache, wound and as coolness from ancient times by natives people of Hormozgan. This investigation was carried out for investigating the changes of quantity and quality of essential oil of Z. majdae in field and provenance. This research started from 1387 and lasted three years. In third year the aerial parts of plants were collected from Sarchahan and Hajiabad Fields and Geno Mountain at the altitude of 850 m. Extracted Essential oil by water distillation (3h). The yields of essential oils in Sarchahan (3.2%), Hajiabad (5.2%) and Geno provenance (2.1%) were calculated. Analysis and identification of chemical compositions of the essential oil were performed by GC and GC/MS. In all 25 compounds, Linalool (55.1 %), Camphor (26.2 %), Limonene (3.4 %), Camphene (2.6 %) and Borneol (1.7 %) were the main components of Z. majdae in Geno provenance. Linalool (60.4 %), Camphor (23.7 %), Geraniol (2.1 %), Borneol (2.1 %) and Limonene (1.3 %) were the main components of Z. majdae in field of Sarchahan and Linalool (59%), Camphor (23.7 %), Limonene (4.5 %), Borneol (2.7 %) and Camphene (2.7 %) were the main components of Z. majdae in field of Hajiabad. With regard to good conditions in field, It is recommended to programming to cultivate in field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • essential oil
  • Zhumeria majdae؛ Hormozgan province؛ Sarchahan and Hajiabad Fields and Geno Mountain