نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 داتشگاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی، گروه جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل

2 دانشگاه تربیت مدرس

3 سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده کشاورزی، گروه تولیدات گیاهی و کشاورزی پایدار

4 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران

چکیده

استفاده از ژرم پلاسم وحشی و شناسایی ژنوتیپ‌های مقاوم به بیماری، راهکاری کارآمد جهت کاهش خسارت‌های اقتصادی ناشی از بروز بیماری‌های قارچی در رقم‌های زراعی است. در این تحقیق، به منظور بررسی حضور ژن‌های مقاومت به دو بیماری لکه سیاه سیب و سفیدک پودری در سیب جنگلی، سه جمعیت سیاه بیل، ماسال و اسالم در یک گرادیان ارتفاعی در غرب جنگل هیرکانی انتخاب شدند. پس از استخراج DNAی ژنومی، غربالگری حضور 9 ژن مقاومت به این دو بیماری(شش ژن Vf، Vr، Vr1، Vr2، Vmو Vbj مربوط به بیماری لکه سیاه سیب و سه ژن Pl-1، Pl-w و Pl-d مربوط به بیماری سفیدک پودری) صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که برای بیماری لکه سیاه سیب، تمامی شش ژن مورد مطالعه در هر سه جمعیت (بجز ژن Vf در جمعیت سیاه بیل) حضور داشتند و ژن‌های Vr و Vf به ترتیب بیشترین و کمترین میزان حضور را در درختان مورد مطالعه را داشتند. همچنین برای بیماری سفیدک پودری، تنها ژن (Pl-d) در هر سه جمعیت مشاهده شد. ژن Pl-w در برخی از درختان اسالم وجود داشت، در حالی‌که ژنPl-1 در هیچکدام از درختان (جمعیت‌های مورد مطالعه) مشاهده نشد. نتایج این تحقیق حاکی از غنای بالای ژن‌های کاندید مقاومت به بیماری لکه سیاه سیب و حضور اندک ژن‌های کاندید مقاومت به بیماری سفیدک پودری در جمعیت‌های سیب غرب هیرکانی است. این امر بیانگر آسیب‌پذیری بالای جمعیت‌های مورد مطالعه به ویژه جمعیت‌های واقع در ارتفاعات پایین‌تر در صورت شیوع بیماری سفیدک پودری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Screening of wild apples (Malus orientalis Uglitz.) to Scab and Powdery mildew along an altitudinal gradient in the west of Hyrcanian forest

نویسندگان [English]

  • Narges Amirchakhmaghi 1
  • Batol Hosseinpour 3
  • Majid Aldaghi 4
  • Kabbiz Espahbodi 4

1 1Forestry Dept., Faculty of Natural Resources and Marine Sciences, Tarbiat Modares University, Noor, I.R. of Iran

3 Institute of Agriculture, Iranian Research Organization for Science and Technology, Tehran, I.R. of Iran

4 Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Sari, I.R. of Iran

چکیده [English]

The use of wild germplasm and identification of resistant genotypes is an effective strategy to reduce the economic damage caused by the occurrence of fungal diseases in domesticated cultivars. In this study, three populations of wild apples in the west of Hyrcanian forest, Siahbil, Masal and Asalem were selected and the presence of resistance genes of two fire and powdery mildew diseases in trees were considered along an altitudinal gradients. After DNA extraction, screening for the presence of 9 resistance genes (six genes: Vf, Vr, Vr1, Vr2, Vm and Vbj and the three genes: Pl-1, Pl-w and Pl-d associated with Scab and powdery mildew diseases, respectively) was done. The results showed that all of the six genes studied in all three populations (except for the Vf gene in the Siahbil population) were present and the genes. Vr and Vf had the highest and lowest levels of presence in the studied trees, respectively. Also, for powdery mildew, Pl-d gene was observed in all three populations. Pl-w gene was present in some trees of Asalem population, while Pl-1 gene was not found in any of the trees. Our study showed the high prevalence of candidate genes for resistance to scab disease and the rare presence of candidate resistance genes to Powdery mildew in western populations of wild apple in Hyrcanian forest. This indicates a high vulnerability of the populations studied, especially populations located at lower altitudes in facing to an outbreak of powdery mildew in apple habitats.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hyrcanian forest
  • Malus orientalis
  • Scab
  • Powdery mildew