نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد گیاهان دارویی، دانشگاه زابل

2 هیات علمی دانشگاه زابل

3 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان

چکیده

به منظور بررسی اثرات تنش کم‌آبی و کود نانو پتاسیم بر برخی خصوصیات رویشی و فیزیولوژیکی نعنا‌فلفلی، تحقیقی در سال 1393 در شرایط گلخانه به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. سطوح مختلف کم آبی شامل سه سطح (آبیاری کامل(100%FC)،۸۰ درصد ظرفیت مزرعه (80%FC) و۶۰ درصد ظرفیت مزرعه ای(60%FC) و محلول‌پاشی نانوپتاسیم در چهار سطح( (عدم محلول پاشی(T1)، محلول پاشی(T2: 2 در هزار)، (T3: 4 در هزار) و (T4: 6 در هزار) اعمال گردید. صفات ارتفاع بوته، تعداد پنجه در گیاه، عملکرد تر و خشک بوته، درصد وزنی و عملکرد اسانس، کلروفیل aو b، رطوبت نسبی برگ (RWC)، پرولین و کربوهیدرات محلول در برگ اندازه‌گیری شدند. نتایج حاصل نشان داد افزایش سطوح محلول‌پاشی نانوپتاسیم باعث بهبود معنی‌دار صفات ارتفاع بوته، تعداد پنجه در گیاه، عملکرد تر و خشک، درصد و عملکرد اسانس، کلروفیل aو b، رطوبت نسبی برگ (RWC)، و افزایش پرولین و کربوهیدرات گردید. تاثیر سطوح مختلف تنش کم آبی نشان داد تیمار شاهد(FC) بیشترین میانگین‌ همه صفات را به جز کلروفیلb، پرولین و درصد وزنی اسانس به خود اختصاص داد. بطورکلی با افزایش تنش خشکی بر درصد وزنی اسانس افزوده شد. بیشترین میزان عملکرد خشک بوته(g/plot81/4)، عملکرد اسانس ( g/plot 52/7) و کربوهیدرات محلول ( mg/gfw13/2) در محلول‌پاشی تیمار 6 در هزار (T4) نانوپتاسیم و به ترتیب در FC کامل، 80%FC و 60% FC بدست آمد. در مجموع محلول پاشی نانو پتاسیم اثر تنش کم آبی را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of nano-potassium fertilizer on some morpho-physiological characters of peppermint (Mentha piperita L.) under drought stress

نویسندگان [English]

  • Fariba Saedi 1
  • Alireza Sirousmehr 2
  • Taimoor Javadi 3

چکیده [English]

In order to investigate the effects of low water stress and nano potassium fertilizer on some vegetative and physiological characteristics of peppermint ,an experiment was conducted in greenhouse condition in 2014 as factorial based on randomized complete block design with three replications. Different levels of water deficit include: 100% field capacity (FC), 80% of field capacity (80% FC) and 60% of field capacity (60% FC) and four nano-potassium foliar application (control (no sprayed (T1), spray (T2:2/1000), (T3:4/1000), (T4:6/1000)) was applied. Plant height, number of tillers per plant, fresh and dry yield, weight percent of essential oil and oil yield, chlorophyll a, chlorophyll b , RWC, prolin and total soluble carbohydrates were measured. The results showed that with increase in application of nano-potassium fertilizer ,the plant height, number of tillers per plant, fresh and dry weight, yield and percent of essential oil , chlorophyll a, chlorophyll b , RWC, prolin and the total soluble carbohydrates increased. The effect of drought stress showed that control treatment (FC) was significant and account for the highest means without chlorophyll b, prolin and percent of essential oil. In general, with increasing drought stress, the essential oil percentage was added. The highest dry weight (4.81 g per pot), oils yield (7.52 g per pot) and total soluble carbohydrates (2.13 µg per g fersh weight) were obtained in foliar application in control, moderate stress and severe stress treatments, respectively. In total, nano-potassium spray application reduced the effect of dehydration stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nano fertilizer
  • osmotic regulators
  • peppermint
  • water deficit stress