نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم و فناوری زیستی، گروه علوم و زیست فناوری گیاهی

2 دانشگاه شهید بهشتی تهران -عضو هیئت علمی

3 دانشگاه شهید بهشتی

4 گروه علوم و زیست فناوری گیاهی، دانشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

بر اساس مطالعات گذشته، سالیسیلیک اسید باعث کاهش پدیده شیشه‌ای شدن در گیاه آویشن دنایی (Thymus daenensis) میگردد و این پدیده ممکن است از طریق تاثیر بر روی متابولیسم پلی آمین‌ها صورت گیرد. آنزیم پلی آمین اکسیداز کاتابولیسم پلی آمین‌ها را در سلول انجام داده و یکی از محصولات جانبی آن هیدروژن پراکسید (H2O2) میباشد. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر سالیسیلیک اسید بر فعالیت پلی آمین اکسیداز کالوس آویشن دنایی میباشد. در این پژوهش، فعالیت آنزیم پلی آمین اکسیداز، محتوای H2O2 و پاسخ آنتی اکسیدانی شامل فعالیت آنزیم‌های کاتالاز و پراکسیداز مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. نتایج نشان داد که تیمار سالیسیلیک اسید (غلظت‌های 10 و 20 میکرومولار)، باعث افزایش وابسته به غلظت فعالیت پلی آمین اکسیداز گردید. در کالوس تحت تیمار سالیسیلیک اسید (20 میکرومولار)، کاهش فعالیت پراکسیداز محلول و افزایش H2O2 مشاهده شد. افزایش H2O2 ممکن است نتیجه تاثیر سالیسیلیک اسید بر فعالیت پلی آمین اکسیداز و پراکسیداز باشد. در حالی‌که تغییرات سطوح H2O2 نتیجه تغییر در فعالیت کاتالاز نمیباشد. تنظیم سطوح H2O2 توسط سالیسیلیک اسید از طریق تاثیر بر پلی آمین اکسیداز احتمالا در هموستازی گونه‌های فعال اکسیژن (ROS) نقش دارد که برای فرآیندهای نمو درون شیشه ای سلول های گیاهی ضروری میباشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Stimulatory effect of salicylic acid on Polyamine oxidase activity in Thymus daenensis L. callus

نویسندگان [English]

  • Ensyeh Shahroodi 1
  • Françoise Bernard 2
  • Dariush Minaee Tehrani 3
  • Seyedeh Batool Hassani 4

1 Shahid Beheshti University G.C., Faculty of Life Sciences and Biotechnology, Department of Plant Sciences and Biotechnology, Tehran, Iran

2 1Shahid Beheshti University G.C., Faculty of Life Sciences and Biotechnology, Department of Plant Sciences and Biotechnology, Tehran, Iran

3 2Shahid Beheshti University G.C., Faculty of Life Sciences and Biotechnology, Department of Cellular and Molecular Biology, Tehran, Iran

4 Department of Plant sciences and Biotechnology, Faculty of life sciences and biotechnology, Shahid Beheshti University G.C., Tehran, Iran

چکیده [English]

According to previous studies, salicylic acid decreases the hyperhydricity in Thymus daenesis and this event might be due to the effect on polyamines metabolism. Polyamine oxidase enzyme catabolizes the polyamines in the cell and one of its byproducts is hydrogen peroxide (H2O2). Purpose of this study is analyses of salicylic acid effect on polyamine oxidase activity in thymus daenensis callus. In this study, the activity of polyamine oxidase, content of H2O2, and responses of enzymatic antioxidant including catalase and peroxidase was measured. Results showed that salicylic acid (concentrations of 10 and 20 µM) caused an increase in polyamine oxidase activity in a dose dependent manner. In callus under salicylic acid treatment (20 µM) a decrease in soluble peroxidase activity and an elevated H2O2 content was observed. Increase of H2O2 might be due to the influence of salicylic acid on polyamine oxidase and peroxidase activities. While variations in H2O2 levels resulted in no changes of catalase activity. Regulation of H2O2 level by salicylic acid through its effect on polyamine oxidase activity might contribute to ROS homeostasis, which is necessary for in vitro developmental processes in plant cells.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Catalase
  • Hydrogen peroxide
  • Peroxidase
  • Polyamine oxidase
  • Thymus daenesis L