نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان

2 هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

جلبک‌ها کاربردهای متنوع دارند و می توان از آنها بیوچار تولید نمود. در این مطالعه عملکرد تولید آزمایشگاهی بیوچار دو گونه جلبک ماکروسکوپی Enteromorpha compressa و Ulva lactuca جمع‌آوری شده از خلیج‌فارس بررسی گردید. تولید بیوچارها در دماهای مختلف، محیط بدون اکسیژن و بررسی خصوصیات بیوچارهای تولیدی با روش استاندارد آنالیز خاک آمریکا انجام گرفت. نتایج نشان داد که دما تأثیر معنی‌داری (05/0≥p) بر وزن، pH، EC، محتوای کربن آلی، نیتروژن، کلسیم، منیزیم، پتاسیم و سدیم بیوچار جلبک‌ها دارد. بیوچار E. compressa و U. lactuca به ترتیب دارای تغییرات محتوای کربن آلی از1/9 % تا 22/18 % و 14/12 % تا 25/21 %، pH 04/8 تا 71/11 و 17/8 تا 09/12، محتوای خاکستر 54/13% تا 57/28 % و 65/22 % تا 57/43 %، نیتروژن 1/2 % تا 3/3 % و 7/2 % تا 1/4 % ، پتاسیم 7323 تا 8831 و 4675 تا 7933، سدیم 26485 تا 33531 و 7977 تا 13445 کلسیم 20تا 16 و 20تا 32 و منیزیم 172 تا 48 و 440 تا 12 میلی اکی‌والان بر لیتر بودند. بنابراین بیوچار جلبک‌های ماکروسکوپی دارای مواد مغذی است که می‌تواند به منظور بهبود کیفیت خاک می‌تواند مستقیم به خاک اضافه شود و سبب بهره‌وری بیشتر محصول گردد علاوه بر این بیوچار جلبک‌های E. compressa و U. lactuca را می‌توان در اصلاح خاک‌های اسیدی و به‌عنوان جاذب در تصفیه پساب ها استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Potential Use of Macroalgal Biochar of Enteromorpha compressa and Ulva lactuca for Improvement of Water and Soil

چکیده [English]

Algae have various applications and may use to biochar production. In this study, laboratory biochar production of two macroalgae of Enteromorpha compressa and Ulva lactuca collected from Persian Gulf were investigated. Biochar production was performed at different temperature without oxygen. The characters of obtained biochar were determined by standard methods. Results showed that the temperature had significant effect (P<0.05) on weight, pH, organic carbon content, N, Ca, Mg, Na and K of macroalgal biochars. The biochar of E. compressa and U. lactuca had, respectively, 13.54 -28.57 % and 22.65-43.75 % ash weight; 8.04-11.71 and 8.17-12.09 pH; 9.1-18.22 % and 12.14-21.25 % organic carbon; 2.1-3.3 % and 2.7-4.1 % N; 16-20 and 20-32 meq/l Ca; 48-172 and 12-440 meq/l Mg; 26485-33531 and 7977-13445 meq/l Na; 7323-8831 and 4675-7933 meq/l K. The macroalgae biochar have different nutrients that could be used for improvement of soil and increasing of yield of production. In addition, biochar of of E. compressa and U. lactuca may use for improvement of acidic soils and also as biosorbent for treatment of wastewaters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biochar
  • Macroalgae
  • Enteromorpha compressa
  • Ulva lactuca