نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مرتعداری/دانشگاه زابل

2 استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه زابل

3 دانشیار گروه مرتعداری، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد

چکیده

جداسازی گونه‌های گیاهی مهاجم از دیگر گونه‌‌ها در مطالعات مربوط به تنوع گیاهی برای جلوگیری از هرگونه قضاوت گمراه کننده در مورد تنوع گیاهی اکوسیستم مورد نیاز است. هدف این مطالعه، بررسی اثر شدّت چرای دام بر تنوع، غنا و یکنواختی گونه‌های مهاجم در منطقه کبیرکوه استان ایلام بود. سه منطقه چرا شده با شدّت‌های سنگین، متوسط، سبک با سه تکرار و یک منطقه چرا نشده انتخاب گردیدند. نمونه‌برداری پوشش گیاهی به روش تصادفی- منظم با استفاده از ترانسکت (طول 100 متر با فاصله 50 متر) و قطعه نمونه (1×1 متر) انجام شد. سپس شاخص‌های تنوع، غنا و یکنواختی گونه‌ای با نرم‌افزار Past و Ecological Methodology محاسبه شد. داده‌ها با تجزیه واریانس یک طرفه و آزمون حداقل تفاوت معنی‌داری (LSD) تحلیل شدند. مقدار شاخص‌های تنوع در تیمارهای شدت چرا متفاوت بود بطوریکه بیشترین مقدار شاخص سیمپسون و شانون به ترتیب در مراتع تحت چرای سنگین (974/0) و سبک دام (69/4) و کمترین مقدار این شاخص‌ها در منطقه قرق (964/0)، (501/4) بود. مقدار شاخص‌های غنای گونه‌ای در منطقه تحت چرای سنگین دام بیشتر از سایر تیمارهای این تحقیق بود. شاخص غنای منهینیک نشان داد که غنای گونه‌های مهاجم در منطقه تحت شدّت چرای سنگین به ترتیب 5/25 و 73/15 درصد بیش‌تر از منطقه چرا شده با شدّت سبک و متوسط بود. یکنواختی گونه‌ای در مناطق چرا شده با شدت‌های مختلف یعنی سنگین، متوسط، سبک و قرق شده از لحاظ آماری تفاوت معنی‌داری نداشت. بیشترین مقدار شاخص‌های پیت و شلدون در منطقه تحت چرای سبک دام بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of Grazing intensity Livestock on Invader's Species Plant Diversity in Kabirkuh Foot(Slope) Dareshar Town

نویسندگان [English]

  • roholah zeynivand 1
  • Majid Ajorlo 2
  • Ali Ariapour 3

1 MSc rangemanegment/zabol university

2 Asistant profesor departemant range and watershid management zabol university

3 Associate Prof. Department of Range Management, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, I.R. of Iran

چکیده [English]

Separation of invasive plant species from other is essentially needed in studies related to plant diversity to avoid any misleading judgments about jungles and rangeland ecosystem plant diversity. This study aimed to investigate the effect of livestock grazing intensity on diversity, richness and evenness of range invasive plants in semi-steppe rangelands of Darrehshahr, western Iran. Tree aria subjected to long-term heavy, moderate and lenient grazing intensities along with an exclosure were considered as grazing treatments. Vegetation was sampled with randomized-systematic method using transect line in 100m length and 1m2 sample piece. Then variance, richness and uniformity indicators were performed with Past and Ecological Methodology. Data of invasive species were separated from other data prior to calculation of species diversity, richness and evenness with Shanon-wiener and Simpson`s diversity indices, Margalef and Menhinick richness indices, and Peet and Sheldon indices, respectively. Bh‌Tvrykh value diversity in all treatments varied greatly because the amount of maximum of Simpson and Shannon respectively, in the aria and heavy grazing livestock and grazing was the lowest index in region. The indices of species richness in pastures under grazing were higher than other treatments. Mechanic index showed that invasive species richness in aria under heavy grazing by 25.5 and 15.73 percent from aria grazing to-moderate intensity. Uniformity of the species in aria with different intensities of heavy, medium, light and grazed statistically significant difference was observed. However, the value of the indices was different. Most of Pete and Sheldon indices in the region were under light grazing livestock.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plant Diversity
  • Grazing livestock
  • Plant Species
  • Semi-steppe Rangelands