نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته رشته فیزیولوژی گیاهی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد

2 عضو هیئت علمی گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد

3 عضو هیئت علمی گروه زیست شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
مطالعات قبلی نشان داده‌ است که سدیم نیتروپروساید(SNP) در پاسخ گیاه به تنش‌شوری نقش مهمی را ایفا می‌نماید. لذا به منظور بررسی اثر کاربرد خارجی غلظت‌های مختلف سدیم نیتروپروساید(SNP) بر رشد، صفات فیزیولوژیکی و فعالیت آنزیم‌های پاد ‌‌اکسیدان گیاهان کلز‌ای (Brassica napus L.cv.Modena) مواجه با تنش‌شوری، آزمایشی طی سال 1394 انجام شد. گیاهان مورد بررسی در غلظت‌های متفاوت شوری شامل صفر، 120 و 240 میلی‌مولار (Nacl) قرار‌گرفتند و سپس با سطوح مختلف سدیم نیتروپروساید شامل: ۰، 100 و 200 میکرومولار تیمار شدند، به این‌ترتیب آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در شرایط کنترل‌شده اجرا شد. نتایج این مطالعه نشان داد که تنش‌شوری باعث کاهش معنی‌دار وزن‌تر و خشک گیاهان کلزا و افزایش معنی‌دار محتوای پرولین، پراکسید‌هیدروژن و فعالیت آنزیم سوپراکسید‌دیسموتاز شد اما بر محتوای رنگیزه‌های فتوسنتزی و فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز اثر معنی‌داری نداشت. کاربرد SNP تاثیر معنی‌داری بر وزن‌تر، خشک، محتوای کلروفیلb و مقدار تجمع پرولین در سطح شوری 120 میلی‌مولار داشت و محتوای پراکسید‌هیدروژن و فعالیت آنزیم‌های پاد‌‌‌اکسیدان را درگیاهان تحت تأثیر تنش‌شوری به صورت معنی‌داری کاهش داد (05/0P≤) که نهایتاً نشان‌دهنده تاثیر مهمSNP بر افزایش تحمل گیاه کلزا در شرایط تنش‌شوری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study of Sodium Nitroprusside (SNP) and Salt Stress Interaction on Some Traits of Canola Plant (Brassica napus L.cv.Modena)

نویسندگان [English]

  • reyhane rezapour 1
  • parvane abrishamchi 3

1 graduate of Plant Physiology in Ferdowsi University of Mashhad

3 Assoc. Professor of Plant physiology Department of Biology Faculty of Sciences Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

Previous studies have shown that sodium nitroprusside (SNP) plays an important role in the response of plants subjected to salt stress. Therefore an experiment was conducted during 2015 in controlled condition to investigate the impact of exogenous sodium nitroprusside on the growth, morpho- physiological traits and antioxidant activity of canola plants (Brassica napus L.cv.Modena) grown under salinity stress. Different concentrations of sodium nitroprusside (SNP) contains: 0, 100 and 200 µM, were applied on canola plants exposed to different levels of salinity (0, 120 and 240 mM Nacl), so experiment was conducted as a factorial based on completely random design with three replications. The result showed that salinity decreased fresh and dry weight and had a significant increase in proline and hydrogen peroxide content and superoxide dismutase activity, but had no significant effect on photosynthetic pigments content and Ascorbate peroxidase activity. SNP had a significant increase on fresh weight, dry weight, chlorophyll b and proline content in 120 mM of salinity. H2O2 content and antioxidant enzymes activity of plants under salt stress significantly reduced (P <0.05). Finally results showed that SNP significantly improved salinity tolerance of canola plants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Salinity stress
  • Sodium nitroprusside
  • Chlorophyll
  • Antioxidant enzymes and Canola