نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 عضو هیات علمی - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

اغلب تنش‌های محیطی با تاثیر نامطلوب بر روابط آبی موجب آسیب گیاهان می‌شوند. نیتریک‌اکساید به عنوان یک رادیکال آزاد، نقش تعدیل کنندهء اثرات تنش‌ها در گیاهان عالی را دارد. در این تحقیق روابط آبی گیاه اسپندک تحت پیش تیمار سدیم نیتروپروساید (صفر و 2/0 میلی‌مولار) که مولد نیتریک اکساید می‌باشد و تیمار کلرید‌سدیم (صفر،200 و400 میلی‌مولار) و برهمکنش آن‌ها بررسی شد. نتایج نشان داد که تحت تنش شوری کاهش معنی‌دار وزن تر اندام‌های هوایی و ریشه، محتوای نسبی آب برگ‌ها، میزان آنتوسیانین‌ها، اسیدهای‌آمینه آزاد کل و افزایش معنی‌دار محتوای قندهای محلول و پرولین اتفاق افتاد. با کاربرد ریشه‌ای سدیم نیتروپروساید برون‌زا با غلظت 2/0 میلی‌مولار از اثرات منفی شوری کاسته شد. پتانسیل اسمزی در شرایط شوری منفی‌تر شد و کاربرد سدیم نیتروپروساید آن را شدت بخشید. چنین برآورد می‌شود که با اینکه اسپندک متحمل به شوری است ولی کاربرد سدیم نیتروپروساید آستانه تحمل به شوری را با بهبود روابط آبی افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Interactive effects of salinity and Nitric oxide on water relations of Zygophyllum fabago L.

نویسندگان [English]

  • Roya Saeedifar 1
  • Nader Chaparzadeh 2

1 Madani University

2 Academic member -

چکیده [English]

Many environmental stresses can damage of plants by affecting water relations. Nitric oxide is a diffusible free radical which plays the adjustment role during stresses. In this study, the water relations of Zygophyllum fabago L. were investigated under pretreatments of nitroprusside (donor of nitric oxide) at two levels (0 and 0.2 mM ) and treatments of sodium chloride at three levels (0 , 200 and 400 mM). The results showed that high salinity significantly decreased the fresh weights of shoots and roots, relative water content, anthocyanins contents, insoluble sugars, free amino acids, and significantly increased, soluble sugars, soluble phenolic compounds and proline. Sodium nitroprusside at the concentration of 0.2 mM improved the negative impacts of salinity. Under salinity condition, osmotic potential was more negative than control and application of sodium nitroprusside enhanced it. We concluded that benefit of exogenous sodium nitroprusside on halophyte Zygophyllum fabago plants by increasing tolerance threshold to salinity through improving water relations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nitric oxide
  • Osmotic potential
  • Salinity
  • Zygophyllum fabago L
  • Water relations