کشاورزی
1. بررسی تأثیر غلظت‌های مختلف آلژینات بر برخی از شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد گیاهچه ذرت(.Zea mays L) در محیط آلوده به ترکیبات نفتی(گازوئیل)

محبوبه ده یادگاری؛ محمد رضا قلمبران؛ فرانسواز برنارد

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 834-842

چکیده
  چکیده اعمال شیوه های تقویت کننده بذر به منظور حذف یا کاهش اثر تنش-های محیطی،افزایش درصد جوانه زنی و عملکرد بذر از ارزش بالایی برخوردار می باشد. این تحقیق به منظور شناخت اثر غلظت‌های مختلف از پلیمر زیستی آلژینات- به عنوان لایه پوششی بذر- بر مراحل فیزیولوژیکی رشد گیاهچه ذرت، تحت تنش آلودگی نفتی، انجام شده است. این طرح به صورت آزمایش فاکتوریل ...  بیشتر