فیزیولوژی
1. بررسی اثر تنش آلاینده های اگزوزی بر شاخص های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی ذرت (Zea mays var. indentata)

بهنام کریمی؛ رامین عزتی

دوره 30، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 619-634

چکیده
  آلاینده های اگزوزی با تغییر در سیستم های متابولیکی و فیزیولوژیکی گیاهان سبب تغییرات منفی در شاخص های مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی می شوند. تحقیقات قبلی نشان داده اند که بسیاری از آلاینده های موجود در گازهای خروجی از اگزوز در غلظت های بالا، می توانند به گیاهان آسیب برسانند.در این تحقیق دانه رست های ذرت (Zea mays var. indentata) رقم SC704 ...  بیشتر

فیزیولوژی
2. تأثیر شوری، مولیبدن و قارچ میکوریزا Glomus versiform بر فعالیت آنزیم های اکسایشی و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی ذرت

مینا عبداللهی؛ هادی قربانی؛ مصطفی حیدری

دوره 30، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 607-618

چکیده
  به منظور بررسی شوری، مولیبدن و قارچ میکوریزا Glomus versiform برگیاه ذرت، آزمایشی گلدانی، بصورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در دانشگاه شاهرود اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل سه سطح 0، 10 و 20 میلی‌گرم مولیبدن در کیلوگرم خاک، سه سطح شوری 0، 4 و 8 دسی‌ زیمنس بر متر و دو سطح تلقیح و عدم تلقیح با قارچ بودند. نتایج نشان داد بیشترین ...  بیشتر

3. تأثیر خاکهای میکوریزی مختلف بر پاسخ گیاه ذرت به تنش شوری
دوره 27، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 142-155

http://dx.doi.org/27115

چکیده
  در این مطالعه اثر میکوریزهای خاکهای متفاوت روی رشد گیاهان ذرت (Zea maize) تحت تنش شوری مورد بررسی قرار گرفت. چهار نوع خاک میکوریزی با منشأ جغرافیایی متفاوت (کرمان، بردسیر، بافت و رفسنجان) و سه سطح شوری (0، 30 و 60 میلی‌مولار نمک) به‌عنوان تیمار مورد استفاده قرار گرفت. درصد آغشتگی ریشه گیاهان رشد کرده در خاک کرمان و بافت با افزایش سطح شوری کاهش ...  بیشتر

4. تأثیر مصرف نیتروژن بر عملکرد دانه، فیلوکرون و سرعت ظهور برگ سه رقم ذرت
دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1392، ، صفحه 196-207

http://dx.doi.org/2625

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر سطوح کود نیتروژن بر عملکرد دانه، فیلوکرون و سرعت ظهور برگ  سه رقم ذرت، آزمایشی در سال زراعی1386 در مزرعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. کرتهای اصلی  به سطوح  نیتروژن (صفر، 80 ،160 و 240کیلو گرم در هکتار ) و کرتهای فرعی به ارقام ذرت (SC-301  ، ...  بیشتر