1. تاثیر تغذیه نیتراتی و نیترات آمونیومی بر رشد، متابولیسم سولفور و بیان ژن ناقلین سولفور، آنزیمهای آدنوزین تری فسفات سولفوریلاز و آدنوزین '5-فسفوسولفات ردوکتاز در گیاهچه های کلزا (.L Brassica napus) و بروکلی (L. Brassica oleraceae)

طاهره السادات آقاجانزاده؛ آناهیتا حافظ الکتب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1398

چکیده
  نیتروژن به دو فرم آمونیوم و نیترات جذب گیاه شده و دارای اهمیت بالایی در رشد، متابولیسم و فرایندهای حیاتی گیاهان می باشد. به منظور بررسی ارتباط این دو منبع نیتروژنی با متابولیسم سولفور، گیاهان کلزا (Brassica napus) و بروکلی (Brassica oleracea) در محیط هیدروپونیک تحت تیمار متفاوت نیترات و آمونیوم به مدت 14 روز کشت شدند. نتایج نشان داد وزن تر و خشک اندام ...  بیشتر

2. پاسخ شاخص کارایی فتوسنتزی (‏PIABS‏) نسبت به کمبود نیترات در گیاهان تنباکو (‏Nicotiana ‎plumbaginifolia‏) تراریخته شده با ژن ناقل نیترات ‏AtNRT2.1‎‏ با استفاده از فلئورسنس کلروفیل ‏a‏ ‏

رضا حسامی؛ منصور شریعتی

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 569-579

چکیده
  مطالعات بر روی گیاه تنباکو تراریخته شده با ژن ‏AtNRT2.1‎‏ مربوط به سیستم ترابری با تمایل بالا ‏HATS‏ (‏High Affinity Transport ‎System‏) نشان داده¬است که استفاده از روش اندازه¬گیری وزن تر و خشک از حساسیت کافی برای نشان دادن تفاوت¬های میان گیاهان تراریخته و ‏خودرو برخوردار نیست، لذا در این تحقیق از روش حساستر فلئورسنس کلروفیل ‏a‏ ...  بیشتر