اکولوژی
1. معرفی فلور، شکل زیستی و انتشار جغرافیایی عناصر گیاهی منطقه حفاظت شده قمصر در استان اصفهان

حسین بتولی

دوره 32، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 177-186

چکیده
  رستنی‌های هر منطقه نتیجه واکنش‌های جامعه زیستی در برابر شرایط محیطی آن است. هدف پژوهش حاضر معرفی فلور، شکل زیستی و گونه‌‌های در معرض خطر منطقه حفاظت شده قمصر است. این منطقه با مساحت تقریبی 36700 هکتار در 35 کیلومتری جنوب غربی کاشان قرار دارد. نتایج نشان داد، مجموعه رستنی‌های این منطقه، بالغ بر 576 گونه گیاهی متعلق به 80 تیره و 355 جنس است. ...  بیشتر