تاکسونومی
1. فلور دیاتومه های رودخانه ماربره، حوضه آبریز دز در لرستان، ایران

سمیه خیری؛ مصطفی توکلی؛ زهرا اوراقی اردبیلی

دوره 31، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 516-528

چکیده
  رودخانه ماربره از سرشاخه‌های رود سزار و دز است که آب آن مورد مصارف آبیاری اراضی روستاهای اطراف شهرستان دورود و ازنا قرار می‌گیرد. در این مطالعه، فلور دیاتومه‌های رودخانه ماربره برای اولین بار مورد بررسی قرار گرفت. نمونه برداری از سنگ و رسوبات رودخانه به صورت فصلی از تیر 1393 تا خرداد1394 انجام شد. جنس‌های Navicula Cymbella, Gomphonema, Nitzschia, وDiatoma ...  بیشتر