منابع طبیعی
1. ساختار و پراکنش مکانی جوامع درختی آردوج (Juniperus foetidissima Willd.) در منطقه ارسباران

سجاد قنبری؛ کیومرث سفیدی

دوره 31، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 933-945

چکیده
  با توجه به حساسیت حضور گونه‌ی آردوج (.Juniperus foetidissima Willd) در رویشگاه جنگلی ارسباران و خاص بودن حضور این گونه در منطقه، بررسی ساختار توده‌های آردوج با استفاده از شاخص‌های مرتبط با ساختار می‌تواند به مدیریت بهتر این گونه کمک نماید. هدف اصلی این تحقیق بررسی ساختار مکانی این گونه به منظور بررسی وضعیت کمی ساختاری گونه-ی آردوج در منطقه ارسباران ...  بیشتر