فیزیولوژی
1. کاهش اثرات تنش شوری در تریتیکاله (× Triticosecale) با کاربرد کودهای زیستی و روی

یونس خیری زاده آروق؛ رئوف سید شریفی؛ راضیه خلیل زاده

دوره 31، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 869-882

چکیده
  به منظور تعدیل اثرات تنش شوری در تریتیکاله با کاربرد کودهای زیستی و روی، آزمایش فاکتوریلی در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. فاکتورهای مورد بررسی شامل شوری خاک (عدم اعمال شوری، شوری 20، 40 و 60 میلی‌مولار)، کودهای زیستی (عدم کاربرد کود زیستی، کاربرد میکوریز، کاربرد توأم باکتری‌های محرک رشد سودوموناس پوتیدا ...  بیشتر

فیزیولوژی
2. اثرات تابش اشعه ماوراء بنفش- ب (UV-B) و عنصر فلزی سنگین کادمیوم بر برخی وپژگی‌های فیزیولوژیکی گیاه کاهو (Lactuca sativa)

ابوالفضل رنجبر

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 853-861

چکیده
  تخلیه ازون استراتسفری، مقادیر اشعه ماوراء بنفش را در سطح زمین افزایش می‌دهد. افزایش سطوح اشعه ماوراء بنفش‌-ب (UV-B ، 280 تا 315 نانومتر) می‌تواند تولید محصول را با تحت تاثیر قرار دادن رنگدانه‌ها، فتوسیستم2 و تنظیم کننده‌های رشد، کاهش دهد. کادمیوم یک عنصر سنگین بالقوه سمی است که با دخالت در فرایندهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه تولید ...  بیشتر