فیزیولوژی
1. بررسی اثر همیاری باکتری آزوسپیریلوم برازیلنس (Azospirillum brasilense Sp7 and Sp245) بر شاخص‌های رشد و برخی شاخص‌های بیوشیمیایی دانه رست‌های گندم (Triticum aestivum) در شرایط شوری

حمیدرضا قاسمی؛ اکبر مستاجران

دوره 31، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 676-693

چکیده
  تنش شوری یک عامل محدودکننده‌ی رشدِ گیاهان به‌ویژه گندم به شمار می‌رود. همزیستی گیاهان با میکروگانیسم‌های خاک از راه‌های بهبود اثرات زیان‌بار تنش شوری است. هدف این آزمایش تعیین غلظت و سویه‌ی مناسب باکتری آزوسپیریلوم برازیلنس با چهار رقم گندم نان (سرداری، چمران، شعله و روشن) است. آزمایشی به صورت طرح فاکتوریل بر پایه کاملا تصادفی ...  بیشتر