فیزیولوژی
1. بررسی روند تغییر ترکیب‌های زیست‌فعال میوه دو رقم لیموترش لیسبون (Citrus limon cv. Lisbon) و کوک‌اورکا (C. limon cv. Cook Eureka) طی رسیدن

سیده الهام سیدقاسمی؛ جواد فتاحی مقدم؛ بابک باباخانی

دوره 31، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 182-193

چکیده
  در این پژوهش از میوه‌ی دو رقم لیموترش (لیسبون و کوک‌اورکا) جهت مطالعه تغییر ترکیب‌های زیست‌فعال و ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی میوه طی مراحل رشدی بلوغ تا رسیدن استفاده شد. میوه‌های هر رقم به‌فاصله‌ی زمانی هر 10 روز یک‌بار طی یک ماه (24 مهر تا 27 آبان) برداشت و ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که میوه‌ی کوک‌اورکا با میانگین وزن 04/131 گرم، طول ...  بیشتر