منابع طبیعی
1. بررسی تنوع ریخت شناسی جمعیتهای دو گونه بومادران ایران ( Achillea nobilis L و .Achillea aleppica DC)

معصومه ایزدپناه؛ سید اسمعیل سیدیان؛ پروین صالحی شانجانی

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 702-716

چکیده
  بومادران (L. Achillea) یکی از گیاهان با ارزش در صنایع داروسازی، آرایشی و بهداشتی است که مواد موثره دارویی آن عمدتا در گلهای آن تولید می شود. در این پژوهش تنوع جمعیتهای دو گونه بومادران (Achillea nobilis L. subsp. neilreichii و DC. subsp. aleppica Achillea aleppica) با استفاده از ویژگیهای ریخت شناسی (مورفولوژیکی) گیاهان در مزرعه مورد بررسی قرار گرفت. صفات مورد مطالعه عبارت ...  بیشتر