بیوشیمی
1. ترکیبات شیمیایی و اثرات زیستی گیاه (کما) Ferula oopoda

مسعود حیدری زاده؛ شهناز زارعی؛ مراحم آشنگرف؛ حسین معروفی

دوره 33، شماره 4 ، زمستان 1399، ، صفحه 854-866

چکیده
  امروزه توجه به ترکیبات طبیعی دارای خاصیت آنتی‌بیوتیکی و دگرآسیبی بیشتر شده است زیرا عموماً اثرات جانبی کمتری دارند. مطالعاتی روی ترکیبات و اثرات زیستی گونه هایی از جنس فرولا صورت گرفته است از گونه فرولا اوپودا در ایران، گزارشی مشاهده نگردید. در این مطالعه ترکیبات شیمیایی برگ Ferula oopoda شناسایی و اندازه گیری شد. اثرات دگرآسیبی این گیاه ...  بیشتر

کشاورزی
2. بررسی تاثیر آللوپاتیک گیاه قیاق(Sorghum halepense) بر جوانه زنی و پارامترهای رشد در ذرت (Zea mays) رقم 704

سید عباس میرجلیلی

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 588-595

چکیده
  دگرآسیبی به اثر مستقیم یا غیر مستقیم مواد شیمیایی آزاد شده به محیط توسط یک گونه گیاهی روی گونه‌های گیاهی مجاور گفته می‌شود که اغلب برای گیاهان دیگر مضر است. علف هرز قیاق از جمله علف‌های هرز شایع مزارع ذرت در منطقه اصفهان است که تاثیر بسزایی بر رشد و نمو این محصول زراعی دارد. به منظور بررسی اثر دگرآسیبی این علف هرز بر مراحل جوانه زنی ...  بیشتر